• คู่มือหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาโดยการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ดาวน์โหลดคูมือ

• รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ รอบที่ 2/2562 ระหว่างวันที่ 27 มี.ค. – 5 เม.ย. 2562 ประกาศผลภายในวันที่ 19 เม.ย. 2562 ระบบจะเปิดให้สำรองการรับสมัครได้ไม่เกิน 1 เท่าตัวของจำนวนที่รับ

• สามามารถยกเลิกการสมัครได้ที่เมนู "ตรวจสอบการสมัคร" ต้องดำเนินการก่อนวันปิดรับสมัคร (รอบที่ 2 ก่อนวันที่ 5 เม.ย. 2562)

• สามารถตรวจสอบประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณาเข้ารับการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร ที่ท้ายเมนูของหลักสูตรที่สมัครหรือตรวจสอบผลรายบุคคลได้ที่เมนู "ตรวจสอบการสมัคร"

• หากหลักสูตรใดมีผู้ผ่านการพิจารณาเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว แต่ไม่ครบจำนวนตามเป้าหมายที่กำหนด จะประกาศรับสมัครอบรมต่อเนื่องแต่ละหลักสูตรจนกว่าจะครบตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ แต่ไม่เกินวันที่ 5 เม.ย. 2562 หากครบกำหนดยังไม่ครบตามเป้าหมายจะประกาศสมัครเพิ่มเติมในการเปิดรับสมัครในรอบที่ 3/2562

• ขอให้ผู้สมัครติดตามความเคลื่อนไหวของการรับสมัครฯ ทางเว็บไซต์

ค้นหาหลักสูตร
v
v
v
v
v
ค้นหา

รหัสหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร 
รุ่นที่ 
วันเดือนปีที่จัดอบรม 
สถานที่จัดอบรม 
จำนวนที่รับ 
สถานะจำนวนผู้สมัคร