• คู่มือหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาโดยการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ดาวน์โหลดคู่มือ

  • ระบบรับสมัครจะเปิดรับสมัคร "ตามจำนวนเป้าหมาย" ในแต่ละหลักสูตร และสามารถ "สำรอง" ที่นั่งได้จำนวน 1 เท่าของจำนวนเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร สามารถตรวจสอบการเปิดรับสมัครแต่ละหลักสูตรได้ทาง "เว็บไซต์รับสมัคร" 
  • สามารถยกเลิกการสมัครได้ที่เมนู "ตรวจสอบสถานะการฝึกอบรมและพัฒนา" ต้องดำเนินการก่อนวันปิดรับสมัครหรือก่อนสถานะการสมัครเปลี่ยน แต่หากไม่ทันตามเงื่อนไขต้องทำหนังสือราชการแจ้งหน่วยพัฒนาที่รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อให้ผู้รับผิดชอบในหน่วยพัฒนา "ยกเลิกการสมัคร" ให้เท่านัั้น จึงจะมีสิทธิ์สมัครหลักสูตรอื่นได้
  • สามารถตรวจสอบประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณาเข้ารับการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร ที่ท้ายเมนูของหลักสูตรที่สมัครหรือตรวจสอบผลรายบุคคลได้ที่เมนู "ตรวจสอบสถานะการฝึกอบรมและพัฒนา"

  • หากหลักสูตรใดมีผู้ผ่านการพิจารณาเข้ารับการฝึกอบรมไม่ครบจำนวนตามเป้าหมายที่กำหนด จะประกาศรับสมัครอบรมต่อเนื่องจนกว่าจะครบตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ สามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์

  • หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเรื่อง "ผลการพิจารณา" / "การยกเลิกสมัคร" สามารถติดต่อผู้รับผิดชอบโดยกด "ประกาศผล" เพื่อดูหมายเลขติดต่อผู้รับชอบหลักสูตร

• ขอให้ผู้สมัครติดตามความเคลื่อนไหวของการรับสมัครฯ ทางเว็บไซต์

ค้นหาหลักสูตร
v
v
v
v
v
ค้นหา

หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า (ทั้งหมด 6 รายการ)Prev[1]Next v
รหัสหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร 
รุ่นที่ 
วันเดือนปีที่จัดอบรม 
สถานที่จัดอบรม 
จำนวนที่รับ 
จำนวนผู้สมัคร 
  
625181013 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ด้วย m-Learning (Mobile Learning) สำหรับครูอาชีวศึกษา ระดับพื้นฐาน10 10/11/2563 - 12/11/2563 วิทยาลัยพาณิชยการธนบุรี6021 สมัคร
625181013 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ด้วย m-Learning (Mobile Learning) สำหรับครูอาชีวศึกษา ระดับพื้นฐาน9 04/11/2563 - 06/11/2563 โรงแรมปุระนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช6058 สมัคร
625181013 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ด้วย m-Learning (Mobile Learning) สำหรับครูอาชีวศึกษา ระดับพื้นฐาน3 17/11/2563 - 19/11/2563 ห้องประชุมตะนาวศรี ชั้น 4 อาคารทวารวดี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี6036 สมัคร
625181013 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ด้วย m-Learning (Mobile Learning) สำหรับครูอาชีวศึกษา ระดับพื้นฐาน2 14/11/2563 - 16/11/2563 ห้องประชุมตะนาวศรี ชั้น 4 อาคารทวารวดี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี6048 สมัคร
625182001 การพัฒนาความรู้และทักษะการจัดทำชุดการสอนสำหรับครูอาชีวศึกษา ระดับกลาง29 19/11/2563 - 21/11/2563 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จังหวัดสกลนคร5052 สมัคร
625182001 การพัฒนาความรู้และทักษะการจัดทำชุดการสอนสำหรับครูอาชีวศึกษา ระดับกลาง28 16/11/2563 - 19/11/2563 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จังหวัดสกลนคร5051 สมัคร
หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า (ทั้งหมด 6 รายการ)Prev[1]Next v