• ขอให้ครู (ภาครัฐ) อัพเดทข้อมูลของตนเอง (ตำแหน่งวิทยฐานะ/สถานศึกษา) ให้เป็นปัจจุบันในฐานขัอมูลระบบ Id plan ล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วัน ก่อนที่จะสมัครเข้ารับการอบรมฯ (เฉพาะครูที่ไม่เคยได้อัพเดทข้อมูล) เพื่อให้ข้อมูลในการสมัครที่ถูกต้อง new

  • ขณะนี้ระบบฯ ได้เปิดให้รายงานผลการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาโดยการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ขอให้ครูที่เข้ารับการพัฒนาฯ รายงานผลในระบบ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 รายละเอียดคลิก  new

  • คู่มือและแบบฟอร์มการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาโดยการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ  คลิก Download
  • ระบบรับสมัครจะเปิดรับสมัคร "ตามจำนวนเป้าหมาย" ในแต่ละหลักสูตร และสามารถ "สำรอง" ที่นั่งได้จำนวน 1 เท่าของจำนวนเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร สามารถตรวจสอบการเปิดรับสมัครแต่ละหลักสูตรได้ทาง "เว็บไซต์รับสมัคร" 
  • สามารถยกเลิกการสมัครได้ที่เมนู "ตรวจสอบสถานะการฝึกอบรมและพัฒนา" ต้องดำเนินการก่อนวันปิดรับสมัครหรือก่อนสถานะการสมัครเปลี่ยน แต่หากไม่ทันตามเงื่อนไขต้องทำหนังสือราชการแจ้งหน่วยพัฒนาที่รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อให้ผู้รับผิดชอบในหน่วยพัฒนา "ยกเลิกการสมัคร" ให้เท่านัั้น
  • สามารถตรวจสอบประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณาเข้ารับการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร ที่ท้ายเมนูของหลักสูตรที่สมัครหรือตรวจสอบผลรายบุคคลได้ที่เมนู "ตรวจสอบสถานะการฝึกอบรมและพัฒนา"

  • หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเรื่อง "ผลการพิจารณา" / "การยกเลิกสมัคร" สามารถติดต่อผู้รับผิดชอบโดยกด "รหัสหลักสูตร" เพื่อดูหมายเลขติดต่อผู้รับชอบหลักสูตร

• ขอให้ผู้สมัครติดตามความเคลื่อนไหวของการรับสมัครฯ ทางเว็บไซต์

ค้นหาหลักสูตร
v
v
v
v
v
ค้นหา

หน้าที่ 1 จาก 7 หน้า (ทั้งหมด 64 รายการ)Prev[1]234567Next v
รหัสหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร 
รุ่นที่/
รหัสแผน
 
ประเภท 
วันเดือนปีที่จัดอบรม 
สถานที่จัดอบรม 
จำนวน
ที่รับ
 
จำนวน
ผู้สมัคร
 
# 
630010085 การพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาเกษตรด้านการจัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ (Learning Experience : L.E.)
รับสมัครช่วงวันที่ 20/09/2564 - 24/09/2564
1หลักสูตรรับรองโดย ก.ค.ศ. 25/09/2564 - 27/09/2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร 4043 สมัคร
630010089 อบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพการวัดด้วยระบบการจัดการข้อมูล
รับสมัครช่วงวันที่ 21/09/2564 - 04/10/2564
1หลักสูตรรับรองโดย ก.ค.ศ. 06/10/2564 - 08/10/2564 สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล252 สมัคร
635181002 การสร้างห้องเรียนออนไลน์ ด้วย Edmodo สำหรับครูอาชีวศึกษา ระดับพื้นฐาน
รับสมัครช่วงวันที่ 10/09/2564 - 15/10/2564
3หลักสูตรรับรองโดยคุรุพัฒนา (ออนไลน์) 29/10/2564 - 31/10/2564 อบรมออนไลน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี หมายเหตุ : สำหรับครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีเท่านั้น3534 สมัคร
635181002 การสร้างห้องเรียนออนไลน์ ด้วย Edmodo สำหรับครูอาชีวศึกษา ระดับพื้นฐาน
รับสมัครช่วงวันที่ 10/09/2564 - 15/10/2564
4หลักสูตรรับรองโดยคุรุพัฒนา (ออนไลน์) 05/11/2564 - 07/11/2564 ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร หมายเหตุ : สำหรับครูวิทยาลัยเทคนิคยโสธรเท่านั้น3519 สมัคร
--------- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์หลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบ IoT สำหรับงานด้านเกษตรกรรม
รับสมัครช่วงวันที่ 10/09/2564 - 24/09/2564
1หลักสูตรทั่วไป (ออนไลน์) 27/09/2564 - 29/09/2564 อบรมออนไลน์ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา (รับสมัครเฉพาะผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไว้แล้ว)2523 สมัคร
--------- โครงการพัฒนาครูอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศ หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ แบบออนไลน์การประยุกต์ใช้ระบบ IoT ในงานเกษตรด้านพืชศาสตร์ด้วยบอร์ด Modela
รับสมัครช่วงวันที่ 10/09/2564 - 23/09/2564
1หลักสูตรทั่วไป (ออนไลน์) 23/09/2564 - 25/09/2564 อบรมออนไลน์ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา รับสมัครผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไว้แล้ว จำนวน 21 คน และรับสมัครเพิ่มอีก 9 คน3028 สมัคร
--------- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อเกษตรกรรมสมัยใหม่สำหรับครูช่างอุตสาหกรรม
รับสมัครช่วงวันที่ 22/09/2564 - 25/09/2564
สำหรับสถานศึกษาภาครัฐ อาชีวศึกษาจังหวัด: นครพนม
สำหรับสถานศึกษาภาคเอกชน อาชีวศึกษาจังหวัด: นครพนม
1หลักสูตรทั่วไป 24/09/2564 - 28/09/2564 วิทยาลัยเทคนิคนครพนม รูปแบบออนไลน์10044 สมัคร
--------- การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ เน้นการสร้างใบงาน บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับครูอาชีวศึกษา
รับสมัครช่วงวันที่ 22/09/2564 - 26/09/2564
สำหรับสถานศึกษาภาครัฐ อาชีวศึกษาจังหวัด: นครสวรรค์
สำหรับสถานศึกษาภาคเอกชน อาชีวศึกษาจังหวัด: นครสวรรค์
1หลักสูตรทั่วไป 27/09/2564 - 29/09/2564 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ รูปแบบออนไลน์9044 สมัคร
--------- การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูอาชีวศึกษาจังหวัดบึงกาฬ สู่ครูมืออาชีพ
รับสมัครช่วงวันที่ 20/09/2564 - 01/10/2564
สำหรับสถานศึกษาภาครัฐ อาชีวศึกษาจังหวัด: บึงกาฬ
สำหรับสถานศึกษาภาคเอกชน อาชีวศึกษาจังหวัด: บึงกาฬ
1หลักสูตรทั่วไป 04/10/2564 - 06/10/2564 อาชีวศึกษาจังหวัดบึงกาฬ8048 สมัคร
--------- การพัฒนาครูผู้สอนการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
รับสมัครช่วงวันที่ 10/09/2564 - 24/09/2564
สำหรับสถานศึกษาภาครัฐ อาชีวศึกษาจังหวัด: ปทุมธานี
สำหรับสถานศึกษาภาคเอกชน อาชีวศึกษาจังหวัด: ปทุมธานี
1หลักสูตรทั่วไป 26/09/2564 - 28/09/2564 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี10075 สมัคร
หน้าที่ 1 จาก 7 หน้า (ทั้งหมด 64 รายการ)Prev[1]234567Next v