• ขอให้ครู (ภาครัฐ) อัพเดทข้อมูลของตนเอง (ตำแหน่งวิทยฐานะ/สถานศึกษา) ให้เป็นปัจจุบันในฐานขัอมูลระบบ Id plan ล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วัน ก่อนที่จะสมัครเข้ารับการอบรมฯ (เฉพาะครูที่ไม่เคยได้อัพเดทข้อมูล) เพื่อให้ข้อมูลในการสมัครที่ถูกต้อง คลิกอัพเดทข้อมูล

 • ระบบรับสมัครจะเปิดรับสมัคร "ตามจำนวนเป้าหมาย" ในแต่ละหลักสูตร และสามารถ "สำรอง" ที่นั่งได้จำนวน 1 เท่าของจำนวนเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร สามารถตรวจสอบการเปิดรับสมัครแต่ละหลักสูตรได้ทาง "เว็บไซต์รับสมัคร" 
 • สามารถยกเลิกการสมัครได้ที่เมนู "ตรวจสอบสถานะการฝึกอบรมและพัฒนา" ต้องดำเนินการก่อนวันปิดรับสมัครหรือก่อนสถานะการสมัครเปลี่ยน แต่หากไม่ทันตามเงื่อนไขต้องทำหนังสือราชการแจ้งหน่วยพัฒนาที่รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อให้ผู้รับผิดชอบในหน่วยพัฒนา "ยกเลิกการสมัคร" ให้เท่านั้น
 • สามารถตรวจสอบประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณาเข้ารับการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร ที่ท้ายเมนูของหลักสูตรที่สมัครหรือตรวจสอบผลรายบุคคลได้ที่เมนู "ตรวจสอบสถานะการฝึกอบรมและพัฒนา"
 • หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเรื่อง "ผลการพิจารณา" / "การยกเลิกสมัคร" สามารถติดต่อผู้รับผิดชอบโดยกด "รหัสหลักสูตร" เพื่อดูหมายเลขติดต่อผู้รับชอบหลักสูตร
• ขอให้ผู้สมัครติดตามความเคลื่อนไหวของการรับสมัครฯ ทางเว็บไซต์

หลักสูตร

 • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างนักวิจัยนวัตกรรมยุค VUCA World เชิงพาณิชย์
  รุ่นที่ 1
  ระดับพื้นฐาน
  ·
  30h
  รับสมัครตั้งแต่วันที่
  19/09/2565 - 23/09/2565
 • การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในศตวรรษที่ 21 โดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน สำหรับครูอาชีวศึกษา
  รุ่นที่ 1
  ระดับพื้นฐาน
  ·
  21h
  รับสมัครตั้งแต่วันที่
  08/09/2565 - 20/09/2565
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งระดับชำนาญการ
  รุ่นที่ 1
  ระดับพื้นฐาน
  ·
  12h
  รับสมัครตั้งแต่วันที่
  07/09/2565 - 23/09/2565
 • เทคนิคการเรียนรู้ด้วย Active Learning ในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
  รุ่นที่ 2
  ระดับพื้นฐาน
  ·
  21h
  รับสมัครตั้งแต่วันที่
  06/09/2565 - 21/09/2565
 • การออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล
  รุ่นที่ 1
  ระดับพื้นฐาน
  ·
  21h
  รับสมัครตั้งแต่วันที่
  01/09/2565 - 22/09/2565
 • โครงการพัฒนาทักษะการสอนภาษาจีน + วิชาชีพ ผ่านระบบออนไลน์ สำหรับครูผู้สอนภาษาจีน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  รุ่นที่ 1
  ระดับพื้นฐาน
  ·
  20h
  รับสมัครตั้งแต่วันที่
  29/08/2565 - 23/09/2565
 • การพัฒนาแฟ้มสะสมงานดิจิทัล (Digital Portfolio) สำหรับบริหารจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
  รุ่นที่ 2
  ระดับพื้นฐาน
  ·
  21h
  รับสมัครตั้งแต่วันที่
  24/08/2565 - 13/09/2565
 • การพัฒนาแฟ้มสะสมงานดิจิทัล (Digital Portfolio) สำหรับบริหารจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
  รุ่นที่ 1
  ระดับพื้นฐาน
  ·
  21h
  รับสมัครตั้งแต่วันที่
  24/08/2565 - 10/09/2565
 • โครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ ระดับต้น ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)
  รุ่นที่ 1
  ระดับพื้นฐาน
  ·
  20h
  รับสมัครตั้งแต่วันที่
  22/08/2565 - 09/09/2565
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยในชั้นเรียนยุค Digital Transformation สู่นวัตกรรมการอาชีวศึกษา สำหรับครูอาชีวศึกษา
  รุ่นที่ 1
  ระดับพื้นฐาน
  ·
  23h
  รับสมัครตั้งแต่วันที่
  17/08/2565 - 22/08/2565

e-Learning

บทเรียนสำเร็จรูป
Rtraining

© 2565 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา