• ขอให้ครู (ภาครัฐ) อัพเดทข้อมูลของตนเอง (ตำแหน่งวิทยฐานะ/สถานศึกษา) ให้เป็นปัจจุบันในฐานขัอมูลระบบ Id plan ล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วัน ก่อนที่จะสมัครเข้ารับการอบรมฯ (เฉพาะครูที่ไม่เคยได้อัพเดทข้อมูล) เพื่อให้ข้อมูลในการสมัครที่ถูกต้อง new

  • ขณะนี้ระบบฯ ได้เปิดให้รายงานผลการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาโดยการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ขอให้ครูที่เข้ารับการพัฒนาฯ รายงานผลในระบบ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 รายละเอียดคลิก  new

  • คู่มือและแบบฟอร์มการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาโดยการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ  คลิก Download
  • ระบบรับสมัครจะเปิดรับสมัคร "ตามจำนวนเป้าหมาย" ในแต่ละหลักสูตร และสามารถ "สำรอง" ที่นั่งได้จำนวน 1 เท่าของจำนวนเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร สามารถตรวจสอบการเปิดรับสมัครแต่ละหลักสูตรได้ทาง "เว็บไซต์รับสมัคร" 
  • สามารถยกเลิกการสมัครได้ที่เมนู "ตรวจสอบสถานะการฝึกอบรมและพัฒนา" ต้องดำเนินการก่อนวันปิดรับสมัครหรือก่อนสถานะการสมัครเปลี่ยน แต่หากไม่ทันตามเงื่อนไขต้องทำหนังสือราชการแจ้งหน่วยพัฒนาที่รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อให้ผู้รับผิดชอบในหน่วยพัฒนา "ยกเลิกการสมัคร" ให้เท่านัั้น
  • สามารถตรวจสอบประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณาเข้ารับการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร ที่ท้ายเมนูของหลักสูตรที่สมัครหรือตรวจสอบผลรายบุคคลได้ที่เมนู "ตรวจสอบสถานะการฝึกอบรมและพัฒนา"

  • หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเรื่อง "ผลการพิจารณา" / "การยกเลิกสมัคร" สามารถติดต่อผู้รับผิดชอบโดยกด "รหัสหลักสูตร" เพื่อดูหมายเลขติดต่อผู้รับชอบหลักสูตร

• ขอให้ผู้สมัครติดตามความเคลื่อนไหวของการรับสมัครฯ ทางเว็บไซต์

ค้นหาหลักสูตร
v
v
v
v
v
ค้นหา

หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า (ทั้งหมด 2 รายการ)Prev[1]Next v
รหัสหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร 
รุ่นที่/
รหัสแผน
 
ประเภท 
วันเดือนปีที่จัดอบรม 
สถานที่จัดอบรม 
จำนวน
ที่รับ
 
จำนวน
ผู้สมัคร
 
# 
630010076 พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนสู่งานวิจัย
รับสมัครช่วงวันที่ 23/11/2564 - 07/12/2564
1หลักสูตรรับรองโดย ก.ค.ศ. 10/12/2564 - 12/12/2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี (เฉพาะครูและบุคลากรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีเท่านั้น)800 สมัคร
640010052 การออกแบบการเรียนรู้โดยบูรณาการการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูอาชีวศึกษาในอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดกาญจนบุรี
รับสมัครช่วงวันที่ 22/11/2564 - 30/11/2564
สำหรับสถานศึกษาภาครัฐ อาชีวศึกษาจังหวัด: กาญจนบุรี
สำหรับสถานศึกษาภาคเอกชน อาชีวศึกษาจังหวัด: กาญจนบุรี
1หลักสูตรรับรองโดย ก.ค.ศ. 09/12/2564 - 11/12/2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี10069 สมัคร
หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า (ทั้งหมด 2 รายการ)Prev[1]Next v