• ขณะนี้ระบบฯ ยังไม่เปิดให้รายงานผลการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาโดยการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ผ่านระบบออนไลน์ ระบบฯ จะเปิดให้รายงานผลได้ในช่วงประมาณต้นเดือนสิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ new

  • คู่มือและแบบฟอร์มการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาโดยการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ  คลิก Download
  • ระบบรับสมัครจะเปิดรับสมัคร "ตามจำนวนเป้าหมาย" ในแต่ละหลักสูตร และสามารถ "สำรอง" ที่นั่งได้จำนวน 1 เท่าของจำนวนเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร สามารถตรวจสอบการเปิดรับสมัครแต่ละหลักสูตรได้ทาง "เว็บไซต์รับสมัคร" 
  • สามารถยกเลิกการสมัครได้ที่เมนู "ตรวจสอบสถานะการฝึกอบรมและพัฒนา" ต้องดำเนินการก่อนวันปิดรับสมัครหรือก่อนสถานะการสมัครเปลี่ยน แต่หากไม่ทันตามเงื่อนไขต้องทำหนังสือราชการแจ้งหน่วยพัฒนาที่รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อให้ผู้รับผิดชอบในหน่วยพัฒนา "ยกเลิกการสมัคร" ให้เท่านัั้น จึงจะมีสิทธิ์สมัครหลักสูตรอื่นได้
  • สามารถตรวจสอบประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณาเข้ารับการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร ที่ท้ายเมนูของหลักสูตรที่สมัครหรือตรวจสอบผลรายบุคคลได้ที่เมนู "ตรวจสอบสถานะการฝึกอบรมและพัฒนา"

  • หากหลักสูตรใดมีผู้ผ่านการพิจารณาเข้ารับการฝึกอบรมไม่ครบจำนวนตามเป้าหมายที่กำหนด จะประกาศรับสมัครอบรมต่อเนื่องจนกว่าจะครบตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ สามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์

  • หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเรื่อง "ผลการพิจารณา" / "การยกเลิกสมัคร" สามารถติดต่อผู้รับผิดชอบโดยกด "ประกาศผล" เพื่อดูหมายเลขติดต่อผู้รับชอบหลักสูตร

• ขอให้ผู้สมัครติดตามความเคลื่อนไหวของการรับสมัครฯ ทางเว็บไซต์

ค้นหาหลักสูตร
v
v
v
v
v
ค้นหา

หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า (ทั้งหมด 10 รายการ)Prev[1]Next v
รหัสหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร 
รุ่นที่/
รหัสแผน
 
ประเภท 
วันเดือนปีที่จัดอบรม 
สถานที่จัดอบรม 
จำนวน
ที่รับ
 
จำนวน
ผู้สมัคร
 
# 
630010077 การสร้างเครื่องมือวัดเพื่อการเรียนรู้และการวิจัย
รับสมัครช่วงวันที่ 22/07/2564 - 29/07/2564
2หลักสูตรรับรองโดย ก.ค.ศ. 03/08/2564 - 05/08/2564 วิทยาลัยการอาชีพนครนายก8073 สมัคร
640022001 ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูล โดยเครื่องมือดิจิทัลเพื่อวิเคราะห์และจัดการข้อมูล
รับสมัครช่วงวันที่ 23/07/2564 - 01/08/2564
1หลักสูตรออนไลน์ (Face-to-Face) 07/08/2564 - 16/08/2564 จัดอบรมออนไลน์5069 สมัคร
630010037 การส่งเสริมและการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้เรียนวัยรุ่น
รับสมัครช่วงวันที่ 01/03/2564 - 22/03/2564
1หลักสูตรรับรองโดย ก.ค.ศ. 13/08/2564 - 15/08/2564 โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กทม.9093 ปิดรับสมัคร

630010037 การส่งเสริมและการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้เรียนวัยรุ่น
รับสมัครช่วงวันที่ 01/03/2564 - 22/03/2564
2หลักสูตรรับรองโดย ก.ค.ศ. 20/08/2564 - 22/08/2564 โรงแรมวรบุรี อโยธยา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา9088 ปิดรับสมัคร

630010041 การพัฒนาครูอาชีวศึกษา ยุค 5G ด้วยกระบวนการ Growth Mindset
รับสมัครช่วงวันที่ 01/03/2564 - 03/03/2564
1หลักสูตรรับรองโดย ก.ค.ศ. 06/08/2564 - 08/08/2564 ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย (นาเฮียใช้) และโรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ จังหวัดสุพรรณบุรี9093 ปิดรับสมัคร

630010023 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้เทคโนโลยีสร้างแบบทดสอบออนไลน์สู่ความเป็นผู้นำทางการสอน (Teaching Leadership)"
รับสมัครช่วงวันที่ 15/03/2564 - 19/03/2564
1หลักสูตรรับรองโดย ก.ค.ศ. 25/08/2564 - 27/08/2564 โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ4076 ประกาศผล
630010033 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร สำหรับครูอาชีวศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
รับสมัครช่วงวันที่ 02/03/2564 - 15/07/2564
1หลักสูตรรับรองโดย ก.ค.ศ. 16/08/2564 - 20/08/2564 โรงแรมเมาท์เท่นบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี150110 ประกาศผล
630010035 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและงานอาชีพ
รับสมัครช่วงวันที่ 01/03/2564 - 08/03/2564
1หลักสูตรรับรองโดย ก.ค.ศ. 20/09/2564 - 24/09/2564 สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น6070 ประกาศผล
630010044 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประมาณราคางานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์กรมบัญชีกลาง
รับสมัครช่วงวันที่ 02/03/2564 - 15/03/2564
1หลักสูตรรับรองโดย ก.ค.ศ. 18/08/2564 - 21/08/2564 โรงแรมพักพิง อิงทาง บูติค โฮเทล จ.นนทบุรี4076 ประกาศผล
630010044 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประมาณราคางานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์กรมบัญชีกลาง
รับสมัครช่วงวันที่ 02/03/2564 - 15/03/2564
2หลักสูตรรับรองโดย ก.ค.ศ. 23/08/2564 - 26/08/2564 โรงแรมพักพิง อิงทาง บูติค โฮเทล จ.นนทบุรี4079 ประกาศผล
หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า (ทั้งหมด 10 รายการ)Prev[1]Next v