• ขอให้ครู (ภาครัฐ) อัพเดทข้อมูลของตนเอง (ตำแหน่งวิทยฐานะ/สถานศึกษา) ให้เป็นปัจจุบันในฐานขัอมูลระบบ Id plan ล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วัน ก่อนที่จะสมัครเข้ารับการอบรมฯ (เฉพาะครูที่ไม่เคยได้อัพเดทข้อมูล) เพื่อให้ข้อมูลในการสมัครที่ถูกต้อง new

  • คู่มือและแบบฟอร์มการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาโดยการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ  คลิก Download
  • ระบบรับสมัครจะเปิดรับสมัคร "ตามจำนวนเป้าหมาย" ในแต่ละหลักสูตร และสามารถ "สำรอง" ที่นั่งได้จำนวน 1 เท่าของจำนวนเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร สามารถตรวจสอบการเปิดรับสมัครแต่ละหลักสูตรได้ทาง "เว็บไซต์รับสมัคร" 
  • สามารถยกเลิกการสมัครได้ที่เมนู "ตรวจสอบสถานะการฝึกอบรมและพัฒนา" ต้องดำเนินการก่อนวันปิดรับสมัครหรือก่อนสถานะการสมัครเปลี่ยน แต่หากไม่ทันตามเงื่อนไขต้องทำหนังสือราชการแจ้งหน่วยพัฒนาที่รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อให้ผู้รับผิดชอบในหน่วยพัฒนา "ยกเลิกการสมัคร" ให้เท่านัั้น
  • สามารถตรวจสอบประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณาเข้ารับการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร ที่ท้ายเมนูของหลักสูตรที่สมัครหรือตรวจสอบผลรายบุคคลได้ที่เมนู "ตรวจสอบสถานะการฝึกอบรมและพัฒนา"

  • หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเรื่อง "ผลการพิจารณา" / "การยกเลิกสมัคร" สามารถติดต่อผู้รับผิดชอบโดยกด "รหัสหลักสูตร" เพื่อดูหมายเลขติดต่อผู้รับชอบหลักสูตร

• ขอให้ผู้สมัครติดตามความเคลื่อนไหวของการรับสมัครฯ ทางเว็บไซต์

ค้นหาหลักสูตร
v
v
v
v
v
ค้นหา

หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า (ทั้งหมด 1 รายการ)Prev[1]Next v
รหัสหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร 
รุ่นที่ 
ประเภท 
วันเดือนปีที่จัดอบรม 
สถานที่จัดอบรม 
จำนวน
ที่รับ
 
จำนวน
ผู้สมัคร
 
# 
--------- โครงการพัฒนาทักษะการสอนภาษาจีน + วิชาชีพ ผ่านระบบออนไลน์ สำหรับครูผู้สอนภาษาจีน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รับสมัครช่วงวันที่ 29/08/2565 - 23/09/2565
คุณสมบัติ
1. เป็นครูไทยที่สอนภาษาจีนในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่มีความสามารถทางภาษาจีนไม่น้อยกว่า HSK 3 หรือเทียบเท่า
2. สามารถออกแบบการเรียนรู้และบูรณาการการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถเข้าอบรมตามหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรจึงจะเป็นผู้ผ่านการอบรมและได้รับวุฒิบัตร
4. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน และสามารถนำความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่ได้รับไปบูรณาการการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1หลักสูตรทั่วไป (ออนไลน์) 10/10/2565 - 21/10/2565 รูปแบบถ่ายทอดสด Application: VooV Meeting และคลิปวิดีโอ6051 ปิดรับสมัคร

หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า (ทั้งหมด 1 รายการ)Prev[1]Next v