• คู่มือและแบบฟอร์มการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาโดยการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ  คลิก Download
  • ระบบรับสมัครจะเปิดรับสมัคร "ตามจำนวนเป้าหมาย" ในแต่ละหลักสูตร และสามารถ "สำรอง" ที่นั่งได้จำนวน 1 เท่าของจำนวนเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร สามารถตรวจสอบการเปิดรับสมัครแต่ละหลักสูตรได้ทาง "เว็บไซต์รับสมัคร" 
  • สามารถยกเลิกการสมัครได้ที่เมนู "ตรวจสอบสถานะการฝึกอบรมและพัฒนา" ต้องดำเนินการก่อนวันปิดรับสมัครหรือก่อนสถานะการสมัครเปลี่ยน แต่หากไม่ทันตามเงื่อนไขต้องทำหนังสือราชการแจ้งหน่วยพัฒนาที่รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อให้ผู้รับผิดชอบในหน่วยพัฒนา "ยกเลิกการสมัคร" ให้เท่านัั้น จึงจะมีสิทธิ์สมัครหลักสูตรอื่นได้
  • สามารถตรวจสอบประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณาเข้ารับการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร ที่ท้ายเมนูของหลักสูตรที่สมัครหรือตรวจสอบผลรายบุคคลได้ที่เมนู "ตรวจสอบสถานะการฝึกอบรมและพัฒนา"

  • หากหลักสูตรใดมีผู้ผ่านการพิจารณาเข้ารับการฝึกอบรมไม่ครบจำนวนตามเป้าหมายที่กำหนด จะประกาศรับสมัครอบรมต่อเนื่องจนกว่าจะครบตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ สามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์

  • หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเรื่อง "ผลการพิจารณา" / "การยกเลิกสมัคร" สามารถติดต่อผู้รับผิดชอบโดยกด "ประกาศผล" เพื่อดูหมายเลขติดต่อผู้รับชอบหลักสูตร

• ขอให้ผู้สมัครติดตามความเคลื่อนไหวของการรับสมัครฯ ทางเว็บไซต์

ค้นหาหลักสูตร
v
v
v
v
v
ค้นหา

หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า (ทั้งหมด 14 รายการ)Prev[1]2Next v
รหัสหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร 
รุ่นที่/
รหัสแผน
 
ประเภท 
วันเดือนปีที่จัดอบรม 
สถานที่จัดอบรม 
จำนวน
ที่รับ
 
จำนวน
ผู้สมัคร
 
  
630010033 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร สำหรับครูอาชีวศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
รับสมัครช่วงวันที่ 02/03/2564 - 31/05/2564
1หลักสูตรรับรองโดย ก.ค.ศ. 19/06/2564 - 23/06/2564 โรงแรมเมาท์เท่นบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี15083 สมัคร
630010020 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลนำเสนอด้วย PowerPoint สำหรับการจัดการเรียนรู้ในยุคการศึกษา 4.0
รับสมัครช่วงวันที่ 02/03/2564 - 04/03/2564
2หลักสูตรรับรองโดย ก.ค.ศ. 22/06/2564 - 25/06/2564 โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร http://bit.ly/bpcdppt64290129 ประกาศผล
630010022 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชาเพื่อการออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียน โดยประยุกต์ใช้ Google App for Education สำหรับครูอาชีวศึกษา
รับสมัครช่วงวันที่ 02/03/2564 - 03/03/2564
1หลักสูตรรับรองโดย ก.ค.ศ. 07/06/2564 - 10/06/2564 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา http://bit.ly/bpcdin6415081 ประกาศผล
630010022 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชาเพื่อการออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียน โดยประยุกต์ใช้ Google App for Education สำหรับครูอาชีวศึกษา
รับสมัครช่วงวันที่ 02/03/2564 - 03/03/2564
2หลักสูตรรับรองโดย ก.ค.ศ. 14/06/2564 - 17/06/2564 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา http://bit.ly/bpcdin6425087 ประกาศผล
630010023 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้เทคโนโลยีสร้างแบบทดสอบออนไลน์สู่ความเป็นผู้นำทางการสอน (Teaching Leadership)"
รับสมัครช่วงวันที่ 15/03/2564 - 19/03/2564
1หลักสูตรรับรองโดย ก.ค.ศ. 25/08/2564 - 27/08/2564 โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ4076 ประกาศผล
630010024 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เพื่อเตรียมรับการเปลี่ยนแปลง เมื่อ Logistics ถูก Disruption สำหรับครูผู้สอน
รับสมัครช่วงวันที่ 15/03/2564 - 22/04/2564
1หลักสูตรรับรองโดย ก.ค.ศ. 04/08/2564 - 06/08/2564 โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ5063 ประกาศผล
630010025 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ (Data Science) โดยการประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัล เพื่อพัฒนานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล
รับสมัครช่วงวันที่ 15/03/2564 - 28/04/2564
1หลักสูตรรับรองโดย ก.ค.ศ. 09/07/2564 - 12/07/2564 โรงแรมภูสักธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก5059 ประกาศผล
630010026 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างสรรค์งานศิลปะด้วยแอปพลิเคชันเพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
รับสมัครช่วงวันที่ 15/03/2564 - 28/04/2564
1หลักสูตรรับรองโดย ก.ค.ศ. 22/06/2564 - 25/06/2564 โรงแรมภูสักธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก 4043 ประกาศผล
630010027 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการออกแบบและตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าเหลือใช้ในรูปแบบเชิงธุรกิจ
รับสมัครช่วงวันที่ 15/03/2564 - 30/04/2564
1หลักสูตรรับรองโดย ก.ค.ศ. 04/06/2564 - 07/06/2564 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 64042 ประกาศผล
630010029 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานแกะสลักผักและผลไม้เชิงธุรกิจ
รับสมัครช่วงวันที่ 15/03/2564 - 02/04/2564
1หลักสูตรรับรองโดย ก.ค.ศ. 24/05/2564 - 27/05/2564 โรงแรมในจังหวัดกาญจนบุรี5068 ประกาศผล
หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า (ทั้งหมด 14 รายการ)Prev[1]2Next v