• ขอให้ครู (ภาครัฐ) อัพเดทข้อมูลของตนเอง (ตำแหน่งวิทยฐานะ/สถานศึกษา) ให้เป็นปัจจุบันในฐานขัอมูลระบบ Id plan ล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วัน ก่อนที่จะสมัครเข้ารับการอบรมฯ (เฉพาะครูที่ไม่เคยได้อัพเดทข้อมูล) เพื่อให้ข้อมูลในการสมัครที่ถูกต้อง new

  • ขณะนี้ระบบฯ ได้เปิดให้รายงานผลการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาโดยการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ขอให้ครูที่เข้ารับการพัฒนาฯ รายงานผลในระบบ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 รายละเอียดคลิก  new

  • คู่มือและแบบฟอร์มการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาโดยการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ  คลิก Download
  • ระบบรับสมัครจะเปิดรับสมัคร "ตามจำนวนเป้าหมาย" ในแต่ละหลักสูตร และสามารถ "สำรอง" ที่นั่งได้จำนวน 1 เท่าของจำนวนเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร สามารถตรวจสอบการเปิดรับสมัครแต่ละหลักสูตรได้ทาง "เว็บไซต์รับสมัคร" 
  • สามารถยกเลิกการสมัครได้ที่เมนู "ตรวจสอบสถานะการฝึกอบรมและพัฒนา" ต้องดำเนินการก่อนวันปิดรับสมัครหรือก่อนสถานะการสมัครเปลี่ยน แต่หากไม่ทันตามเงื่อนไขต้องทำหนังสือราชการแจ้งหน่วยพัฒนาที่รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อให้ผู้รับผิดชอบในหน่วยพัฒนา "ยกเลิกการสมัคร" ให้เท่านัั้น
  • สามารถตรวจสอบประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณาเข้ารับการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร ที่ท้ายเมนูของหลักสูตรที่สมัครหรือตรวจสอบผลรายบุคคลได้ที่เมนู "ตรวจสอบสถานะการฝึกอบรมและพัฒนา"

  • หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเรื่อง "ผลการพิจารณา" / "การยกเลิกสมัคร" สามารถติดต่อผู้รับผิดชอบโดยกด "รหัสหลักสูตร" เพื่อดูหมายเลขติดต่อผู้รับชอบหลักสูตร

• ขอให้ผู้สมัครติดตามความเคลื่อนไหวของการรับสมัครฯ ทางเว็บไซต์

ค้นหาหลักสูตร
v
v
v
v
v
ค้นหา

หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า (ทั้งหมด 10 รายการ)Prev[1]Next v
รหัสหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร 
รุ่นที่/
รหัสแผน
 
ประเภท 
วันเดือนปีที่จัดอบรม 
สถานที่จัดอบรม 
จำนวน
ที่รับ
 
จำนวน
ผู้สมัคร
 
# 
630010084 การพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ (Active Learning)
รับสมัครช่วงวันที่ 14/10/2564 - 18/10/2564
2หลักสูตรรับรองโดย ก.ค.ศ. 19/10/2564 - 21/10/2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง **หมายเหตุ* สำหรับครูและบุคลากร วษท.พัทลุง เท่านั้น**2219 ปิดรับสมัคร

630010115 อบรมเชิงปฏิบัติการระบบการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
รับสมัครช่วงวันที่ 01/10/2564 - 13/10/2564
1หลักสูตรรับรองโดย ก.ค.ศ. 18/10/2564 - 20/10/2564 สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล2542 ประกาศผล
635181002 การสร้างห้องเรียนออนไลน์ ด้วย Edmodo สำหรับครูอาชีวศึกษา ระดับพื้นฐาน
รับสมัครช่วงวันที่ 10/09/2564 - 15/10/2564
3หลักสูตรรับรองโดยคุรุพัฒนา (ออนไลน์) 29/10/2564 - 31/10/2564 อบรมออนไลน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี หมายเหตุ : สำหรับครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีเท่านั้น3639 ประกาศผล
635181002 การสร้างห้องเรียนออนไลน์ ด้วย Edmodo สำหรับครูอาชีวศึกษา ระดับพื้นฐาน
รับสมัครช่วงวันที่ 10/09/2564 - 16/10/2564
4หลักสูตรรับรองโดยคุรุพัฒนา (ออนไลน์) 05/11/2564 - 07/11/2564 ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร หมายเหตุ : สำหรับครูวิทยาลัยเทคนิคยโสธรเท่านั้น4040 ประกาศผล
635181002 การสร้างห้องเรียนออนไลน์ ด้วย Edmodo สำหรับครูอาชีวศึกษา ระดับพื้นฐาน
รับสมัครช่วงวันที่ 26/09/2564 - 12/10/2564
5หลักสูตรรับรองโดยคุรุพัฒนา (ออนไลน์) 26/10/2564 - 28/10/2564 วิทยาลัยการอาชีพสตึก3030 ประกาศผล
635181002 การสร้างห้องเรียนออนไลน์ ด้วย Edmodo สำหรับครูอาชีวศึกษา ระดับพื้นฐาน
รับสมัครช่วงวันที่ 01/10/2564 - 12/10/2564
6หลักสูตรรับรองโดยคุรุพัฒนา (ออนไลน์) 18/10/2564 - 20/10/2564 ออนไลน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย :หมายเหตุ สำหรับครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย เท่านั้น3434 ประกาศผล
640010063 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนสำหรับครูผู้สอนอาชีวศึกษา
รับสมัครช่วงวันที่ 28/09/2564 - 07/10/2564
สำหรับสถานศึกษาภาครัฐ อาชีวศึกษาจังหวัด: นครศรีธรรมราช
สำหรับสถานศึกษาภาคเอกชน อาชีวศึกษาจังหวัด: นครศรีธรรมราช
1หลักสูตรรับรองโดย ก.ค.ศ. 18/10/2564 - 20/10/2564 โรงแรมแกรนด์เซาร์เทิร์น จังหวัดนครศรีธรรมราช5057 ประกาศผล
640022005 การพัฒนาทักษะภาษาจีน ระดับต้น
รับสมัครช่วงวันที่ 28/07/2564 - 02/08/2564
1หลักสูตรออนไลน์ (Face-to-Face) 28/08/2564 - 13/11/2564 จัดอบรมออนไลน์8093 ประกาศผล
640022005 การพัฒนาทักษะภาษาจีน ระดับต้น
รับสมัครช่วงวันที่ 02/08/2564 - 09/08/2564
2หลักสูตรออนไลน์ (Face-to-Face) 29/08/2564 - 14/11/2564 จัดอบรมออนไลน์8095 ประกาศผล
640022006 การพัฒนาทักษะการสอนภาษาจีน ระดับกลาง
รับสมัครช่วงวันที่ 13/09/2564 - 21/09/2564
1หลักสูตรออนไลน์ (Face-to-Face) 11/10/2564 - 22/10/2564 จัดอบรมออนไลน์ (Face to Face, คลิปวิดีโอ, ไลฟ์สด)5062 ประกาศผล
หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า (ทั้งหมด 10 รายการ)Prev[1]Next v