• ขอให้ครู (ภาครัฐ) อัพเดทข้อมูลของตนเอง (ตำแหน่งวิทยฐานะ/สถานศึกษา) ให้เป็นปัจจุบันในฐานขัอมูลระบบ Id plan ล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วัน ก่อนที่จะสมัครเข้ารับการอบรมฯ (เฉพาะครูที่ไม่เคยได้อัพเดทข้อมูล) เพื่อให้ข้อมูลในการสมัครที่ถูกต้อง new

  • คู่มือและแบบฟอร์มการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาโดยการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ  คลิก Download
  • ระบบรับสมัครจะเปิดรับสมัคร "ตามจำนวนเป้าหมาย" ในแต่ละหลักสูตร และสามารถ "สำรอง" ที่นั่งได้จำนวน 1 เท่าของจำนวนเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร สามารถตรวจสอบการเปิดรับสมัครแต่ละหลักสูตรได้ทาง "เว็บไซต์รับสมัคร" 
  • สามารถยกเลิกการสมัครได้ที่เมนู "ตรวจสอบสถานะการฝึกอบรมและพัฒนา" ต้องดำเนินการก่อนวันปิดรับสมัครหรือก่อนสถานะการสมัครเปลี่ยน แต่หากไม่ทันตามเงื่อนไขต้องทำหนังสือราชการแจ้งหน่วยพัฒนาที่รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อให้ผู้รับผิดชอบในหน่วยพัฒนา "ยกเลิกการสมัคร" ให้เท่านัั้น
  • สามารถตรวจสอบประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณาเข้ารับการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร ที่ท้ายเมนูของหลักสูตรที่สมัครหรือตรวจสอบผลรายบุคคลได้ที่เมนู "ตรวจสอบสถานะการฝึกอบรมและพัฒนา"

  • หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเรื่อง "ผลการพิจารณา" / "การยกเลิกสมัคร" สามารถติดต่อผู้รับผิดชอบโดยกด "รหัสหลักสูตร" เพื่อดูหมายเลขติดต่อผู้รับชอบหลักสูตร

• ขอให้ผู้สมัครติดตามความเคลื่อนไหวของการรับสมัครฯ ทางเว็บไซต์

ค้นหาหลักสูตร
v
v
v
v
v
ค้นหา

หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า (ทั้งหมด 6 รายการ)Prev[1]Next v
รหัสหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร 
รุ่นที่ 
ประเภท 
วันเดือนปีที่จัดอบรม 
สถานที่จัดอบรม 
จำนวน
ที่รับ
 
จำนวน
ผู้สมัคร
 
# 
--------- โครงการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (Basic of Food Sanitation Inspector: BFSI) ประจำปี 2565
รับสมัครช่วงวันที่ 07/04/2565 - 25/05/2565
คุณสมบัติ
1. เป็นครูผู้สอนในรายวิชาการสุขาภิบาลอาหาร ความปลอดภัยในอาหาร สุขอนามัยในการประกอบอาหาร สาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้สัมผัสอาหาร
2. มีประสบการณ์ทำงานด้านการสอน/ทำงานด้านสุขาภิบาลอาหาร เช่น การปฏิบัติงานตรวจประเมิน/ให้คำแนะนำสถานประกอบกิจการอาหาร/เป็นวิทยากรให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน/ งานวิจัย/โครงการฝึกอบรม
3. ประสบการณ์ตาม ข้อ 1 + 2 ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
3หลักสูตรทั่วไป 06/06/2565 - 08/06/2565 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา10068 สมัคร
--------- การวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมด้วย MATLAB
รับสมัครช่วงวันที่ 28/04/2565 - 08/05/2565
คุณสมบัติ
1. ครูผู้สอนในสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และหรือสาขาวิชาอื่นที่มีความสนใจ มีพื้นฐานความรู้และทักษะการเขียนโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์
2. นำคอมพิวเตอร์ Note-Book มาใช้ในการฝึกปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมภาษา MATLAB
3. กรณีได้รับการคัดเลือกเข้ารับการพัฒนา สามารถแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 จำนวน 2 เข็มขึ้นไป
1หลักสูตรทั่วไป 22/06/2565 - 24/06/2565 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 อาคารราชพฤกษ์ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา2024 ปิดรับสมัคร

640010032 พื้นฐานการใช้งาน Computer Vision ด้วย OpenCV
รับสมัครช่วงวันที่ 22/03/2565 - 30/04/2565
คุณสมบัติ
1. ครูผู้สอนในสาขาช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แมคคาทรอนิกส์ หรือผู้ทำหน้าที่สอนที่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องนำคอมพิวเตอร์ Note-Book มาใช้ในการฝึกอบรมด้วย
2. เป็นครูที่ต้องการใช้ชั่วโมงการพัฒนาเพื่อประกอบการเลื่อนวิทยฐานะ หรือ ไม่ใช้ชั่วโมงก็ได้
3. กรณีได้รับการคัดเลือกเข้ารับการพัฒนา ต้องสามารถแสดงหลักฐานการได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 จำนวน 2 เข็มขึ้นไป และก่อนวันอบรมมีผลตรวจยืนยัน ATK ไม่เกิน 48 ชั่วโมง
1หลักสูตรรับรองโดย ก.ค.ศ. 28/05/2565 - 29/05/2565 โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี2550 ประกาศผล
640010032 พื้นฐานการใช้งาน Computer Vision ด้วย OpenCV
รับสมัครช่วงวันที่ 26/04/2565 - 03/05/2565
คุณสมบัติ
1. ครูผู้สอนสาขาเกษตรกรรมและประมง หรือครูผู้สอนสาขาคอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวข้องกับด้านเกษตรกรรมและประมง
2. กรณีได้รับการคัดเลือกเข้ารับการพัฒนา ต้องสามารถแสดงหลักฐานการได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 จำนวน 2 เข็มขึ้นไป และก่อนวันอบรมมีผลตรวจยืนยัน ATK ไม่เกิน 48 ชั่วโมง
2หลักสูตรรับรองโดย ก.ค.ศ. 14/06/2565 - 15/06/2565 โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก2525 ประกาศผล
--------- โครงการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (Basic of Food Sanitation Inspector: BFSI) ประจำปี 2565
รับสมัครช่วงวันที่ 07/04/2565 - 18/05/2565
คุณสมบัติ
1. เป็นครูผู้สอนในรายวิชาการสุขาภิบาลอาหาร ความปลอดภัยในอาหาร สุขอนามัยในการประกอบอาหาร สาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้สัมผัสอาหาร
2. มีประสบการณ์ทำงานด้านการสอน/ทำงานด้านสุขาภิบาลอาหาร เช่น การปฏิบัติงานตรวจประเมิน/ให้คำแนะนำสถานประกอบกิจการอาหาร/เป็นวิทยากรให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน/ งานวิจัย/โครงการฝึกอบรม
3. ประสบการณ์ตาม ข้อ 1 + 2 ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
2หลักสูตรทั่วไป 23/05/2565 - 25/05/2565 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา10053 ประกาศผล
--------- การใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อสร้างคุณภาพนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารและไม่ใช่อาหารในอุตสาหกรรมเกษตร
รับสมัครช่วงวันที่ 02/05/2565 - 10/05/2565
คุณสมบัติ
1.เป็นครูผู้สอนวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.กรณีได้รับการคัดเลือกเข้ารับการพัฒนา ต้องสามารถแสดงหลักฐานการได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 จำนวน 2 เข็มขึ้นไป และก่อนวันอบรมมีผลตรวจยืนยัน ATK ไม่เกิน 48 ชั่วโมง
1หลักสูตรทั่วไป 25/05/2565 - 27/05/2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม2022 ประกาศผล
หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า (ทั้งหมด 6 รายการ)Prev[1]Next v