• คู่มือและแบบฟอร์มการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาโดยการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ  คลิก Download
  • ระบบรับสมัครจะเปิดรับสมัคร "ตามจำนวนเป้าหมาย" ในแต่ละหลักสูตร และสามารถ "สำรอง" ที่นั่งได้จำนวน 1 เท่าของจำนวนเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร สามารถตรวจสอบการเปิดรับสมัครแต่ละหลักสูตรได้ทาง "เว็บไซต์รับสมัคร" 
  • สามารถยกเลิกการสมัครได้ที่เมนู "ตรวจสอบสถานะการฝึกอบรมและพัฒนา" ต้องดำเนินการก่อนวันปิดรับสมัครหรือก่อนสถานะการสมัครเปลี่ยน แต่หากไม่ทันตามเงื่อนไขต้องทำหนังสือราชการแจ้งหน่วยพัฒนาที่รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อให้ผู้รับผิดชอบในหน่วยพัฒนา "ยกเลิกการสมัคร" ให้เท่านัั้น จึงจะมีสิทธิ์สมัครหลักสูตรอื่นได้
  • สามารถตรวจสอบประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณาเข้ารับการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร ที่ท้ายเมนูของหลักสูตรที่สมัครหรือตรวจสอบผลรายบุคคลได้ที่เมนู "ตรวจสอบสถานะการฝึกอบรมและพัฒนา"

  • หากหลักสูตรใดมีผู้ผ่านการพิจารณาเข้ารับการฝึกอบรมไม่ครบจำนวนตามเป้าหมายที่กำหนด จะประกาศรับสมัครอบรมต่อเนื่องจนกว่าจะครบตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ สามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์

  • หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเรื่อง "ผลการพิจารณา" / "การยกเลิกสมัคร" สามารถติดต่อผู้รับผิดชอบโดยกด "ประกาศผล" เพื่อดูหมายเลขติดต่อผู้รับชอบหลักสูตร

• ขอให้ผู้สมัครติดตามความเคลื่อนไหวของการรับสมัครฯ ทางเว็บไซต์

ค้นหาหลักสูตร
v
v
v
v
v
ค้นหา

หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า (ทั้งหมด 13 รายการ)Prev[1]2Next v
รหัสหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร 
รุ่นที่/
รหัสแผน
 
ประเภท 
วันเดือนปีที่จัดอบรม 
สถานที่จัดอบรม 
จำนวน
ที่รับ
 
จำนวน
ผู้สมัคร
 
  
630010033 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร สำหรับครูอาชีวศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
รับสมัครช่วงวันที่ 02/03/2564 - 30/06/2564
1หลักสูตรรับรองโดย ก.ค.ศ. 16/08/2564 - 20/08/2564 โรงแรมเมาท์เท่นบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี150101 สมัคร
630020003 โครงการอบรมพัฒนาทักษะครูอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รับสมัครช่วงวันที่ 02/06/2564 - 18/06/2564
3หลักสูตรรับรองโดย ก.ค.ศ. 21/06/2564 - 25/06/2564 รูปแบบออนไลน์ (Real time) สำหรับครูสายงานการสอน/บุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี7077 สมัคร
630010001 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ และการปลูกฝังการคิดสู่นวัตกรรมโครงงาน สำหรับครูที่ปฏิบัติหน้าที่สอนเป็นชิ้นงานหรือโครงงาน ทุกแผนกวิชา
รับสมัครช่วงวันที่ 02/03/2564 - 03/03/2564
1หลักสูตรรับรองโดย ก.ค.ศ. 06/07/2564 - 09/07/2564 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา80103 ประกาศผล
630010006 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ DevOps
รับสมัครช่วงวันที่ 02/03/2564 - 08/04/2564
1หลักสูตรรับรองโดย ก.ค.ศ. 14/07/2564 - 18/07/2564 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา5050 ประกาศผล
630010012 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ด้านการใช้โปรแกรมเพื่อการจัดการคลังภาพอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ
รับสมัครช่วงวันที่ 01/03/2564 - 31/03/2564
1หลักสูตรรับรองโดย ก.ค.ศ. 13/07/2564 - 16/07/2564 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา4062 ประกาศผล
630010012 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ด้านการใช้โปรแกรมเพื่อการจัดการคลังภาพอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ
รับสมัครช่วงวันที่ 01/03/2564 - 31/03/2564
2หลักสูตรรับรองโดย ก.ค.ศ. 19/07/2564 - 22/07/2564 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา4065 ประกาศผล
630010020 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลนำเสนอด้วย PowerPoint สำหรับการจัดการเรียนรู้ในยุคการศึกษา 4.0
รับสมัครช่วงวันที่ 02/03/2564 - 04/03/2564
2หลักสูตรรับรองโดย ก.ค.ศ. 22/06/2564 - 25/06/2564 โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร http://bit.ly/bpcdppt64290129 ประกาศผล
630010022 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชาเพื่อการออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียน โดยประยุกต์ใช้ Google App for Education สำหรับครูอาชีวศึกษา
รับสมัครช่วงวันที่ 02/03/2564 - 03/03/2564
2หลักสูตรรับรองโดย ก.ค.ศ. 14/06/2564 - 17/06/2564 เลื่อนการอบรม สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา http://bit.ly/bpcdin6425087 ประกาศผล
630010023 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้เทคโนโลยีสร้างแบบทดสอบออนไลน์สู่ความเป็นผู้นำทางการสอน (Teaching Leadership)"
รับสมัครช่วงวันที่ 15/03/2564 - 19/03/2564
1หลักสูตรรับรองโดย ก.ค.ศ. 25/08/2564 - 27/08/2564 โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ4076 ประกาศผล
630010024 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เพื่อเตรียมรับการเปลี่ยนแปลง เมื่อ Logistics ถูก Disruption สำหรับครูผู้สอน
รับสมัครช่วงวันที่ 15/03/2564 - 22/04/2564
1หลักสูตรรับรองโดย ก.ค.ศ. 04/08/2564 - 06/08/2564 โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ5063 ประกาศผล
หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า (ทั้งหมด 13 รายการ)Prev[1]2Next v