• ขอให้ครู (ภาครัฐ) อัพเดตข้อมูลของตนเอง (ตำแหน่งวิทยฐานะ/สถานศึกษา) ให้เป็นปัจจุบันในฐานข้อมูลระบบ Id plan ล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วัน ก่อนที่จะสมัครเข้ารับการอบรมฯ (เฉพาะครูที่ไม่เคยได้อัพเดตข้อมูล) เพื่อให้ข้อมูลในการสมัครที่ถูกต้อง คลิกอัพเดตข้อมูล

 • ระบบรับสมัครจะเปิดรับสมัคร "ตามจำนวนเป้าหมาย" ในแต่ละหลักสูตร และสามารถ "สำรอง" ที่นั่งได้จำนวน 1 เท่าของจำนวนเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร สามารถตรวจสอบการเปิดรับสมัครแต่ละหลักสูตรได้ทาง "เว็บไซต์รับสมัคร" 
 • สามารถยกเลิกการสมัครได้ที่เมนู "ตรวจสอบสถานะการฝึกอบรมและพัฒนา" ต้องดำเนินการก่อนวันปิดรับสมัครหรือก่อนสถานะการสมัครเปลี่ยน แต่หากไม่ทันตามเงื่อนไขต้องทำหนังสือราชการแจ้งหน่วยพัฒนาที่รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อให้ผู้รับผิดชอบในหน่วยพัฒนา "ยกเลิกการสมัคร" ให้เท่านั้น
 • สามารถตรวจสอบประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณาเข้ารับการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร ที่ท้ายเมนูของหลักสูตรที่สมัครหรือตรวจสอบผลรายบุคคลได้ที่เมนู "ตรวจสอบสถานะการฝึกอบรมและพัฒนา"
 • หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเรื่อง "ผลการพิจารณา" / "การยกเลิกสมัคร" สามารถติดต่อผู้รับผิดชอบโดยกด "รหัสหลักสูตร" เพื่อดูหมายเลขติดต่อผู้รับชอบหลักสูตร
• ขอให้ผู้สมัครติดตามความเคลื่อนไหวของการรับสมัครฯ ทางเว็บไซต์

หลักสูตร

 • ฝึกอบรมช่างซ่อมบำรุงหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
  รุ่นที่ 1
  หลักสูตรทั่วไป (รูปแบบปกติ)
  ระดับพื้นฐาน
  ·
  24h
  รับสมัครตั้งแต่วันที่
  01/06/2567 - 03/06/2567
 • เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและชีวมวล
  รุ่นที่ 1
  หลักสูตรรับรองโดย สอศ. (รูปแบบปกติ)
  ระดับพื้นฐาน
  ·
  21h
  รับสมัครตั้งแต่วันที่
  31/05/2567 - 07/06/2567
 • Machine Learning บนแพลตฟอร์ม Raspberry Pi
  รุ่นที่ 1
  หลักสูตรรับรองโดย สอศ. (รูปแบบปกติ)
  ระดับกลาง
  ·
  21h
  รับสมัครตั้งแต่วันที่
  24/05/2567 - 14/06/2567
 • การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์แบบฝังตัวบนพีแอลชีสำหรับงานอุตสาหกรรมอัจฉริยะ
  รุ่นที่ 1
  หลักสูตรรับรองโดย สอศ. (รูปแบบปกติ)
  ระดับกลาง
  ·
  28h
  รับสมัครตั้งแต่วันที่
  17/05/2567 - 28/05/2567
 • การควบคุมระบบ IoT ในงานสมาร์ทฟาร์มด้วย HMI (Human Machine Interface)
  รุ่นที่ 1
  หลักสูตรรับรองโดย สอศ. (รูปแบบปกติ)
  ระดับพื้นฐาน
  ·
  21h
  รับสมัครตั้งแต่วันที่
  08/05/2567 - 31/05/2567
 • การพัฒนาสื่อดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (AR : Augmented Reality)
  รุ่นที่ 1
  หลักสูตรรับรองโดย สอศ. (รูปแบบปกติ)
  ระดับพื้นฐาน
  ·
  21h
  รับสมัครตั้งแต่วันที่
  03/05/2567 - 10/05/2567
 • การนำเสนอ Dashboard รูปแบบ Data Visualization ด้วย Google Looker Studio
  รุ่นที่ 1
  หลักสูตรรับรองโดย สอศ. (รูปแบบปกติ)
  ระดับพื้นฐาน
  ·
  21h
  รับสมัครตั้งแต่วันที่
  03/05/2567 - 07/06/2567
 • การออกแบบและสร้างชุดควบคุมระบบอัตโนมัติ แบบ PID Control ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
  รุ่นที่ 1
  หลักสูตรรับรองโดย สอศ. (รูปแบบปกติ)
  ระดับกลาง
  ·
  21h
  รับสมัครตั้งแต่วันที่
  02/05/2567 - 22/05/2567
 • การประยุกต์ใช้ระบบสื่อสารไร้สายแบบเครือข่ายการเชื่อมต่อระยะไกล (LoRa) ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า
  รุ่นที่ 1
  หลักสูตรรับรองโดย สอศ. (รูปแบบปกติ)
  ระดับกลาง
  ·
  21h
  รับสมัครตั้งแต่วันที่
  02/05/2567 - 20/05/2567
 • การเขียน PLC Mitsubishi ด้วยโปรแกรม GX Works 2 สำหรับงานด้านสมาร์ทฟาร์ม
  รุ่นที่ 1
  หลักสูตรรับรองโดย สอศ. (รูปแบบปกติ)
  ระดับพื้นฐาน
  ·
  21h
  รับสมัครตั้งแต่วันที่
  25/04/2567 - 23/05/2567

e-Learning

บทเรียนออนไลน์
Rtraining

© 2565 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา