• ขอให้ครู (ภาครัฐ) อัพเดตข้อมูลของตนเอง (ตำแหน่งวิทยฐานะ/สถานศึกษา) ให้เป็นปัจจุบันในฐานข้อมูลระบบ Id plan ล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วัน ก่อนที่จะสมัครเข้ารับการอบรมฯ (เฉพาะครูที่ไม่เคยได้อัพเดตข้อมูล) เพื่อให้ข้อมูลในการสมัครที่ถูกต้อง คลิกอัพเดตข้อมูล

 • ระบบรับสมัครจะเปิดรับสมัคร "ตามจำนวนเป้าหมาย" ในแต่ละหลักสูตร และสามารถ "สำรอง" ที่นั่งได้จำนวน 1 เท่าของจำนวนเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร สามารถตรวจสอบการเปิดรับสมัครแต่ละหลักสูตรได้ทาง "เว็บไซต์รับสมัคร" 
 • สามารถยกเลิกการสมัครได้ที่เมนู "ตรวจสอบสถานะการฝึกอบรมและพัฒนา" ต้องดำเนินการก่อนวันปิดรับสมัครหรือก่อนสถานะการสมัครเปลี่ยน แต่หากไม่ทันตามเงื่อนไขต้องทำหนังสือราชการแจ้งหน่วยพัฒนาที่รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อให้ผู้รับผิดชอบในหน่วยพัฒนา "ยกเลิกการสมัคร" ให้เท่านั้น
 • สามารถตรวจสอบประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณาเข้ารับการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร ที่ท้ายเมนูของหลักสูตรที่สมัครหรือตรวจสอบผลรายบุคคลได้ที่เมนู "ตรวจสอบสถานะการฝึกอบรมและพัฒนา"
 • หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเรื่อง "ผลการพิจารณา" / "การยกเลิกสมัคร" สามารถติดต่อผู้รับผิดชอบโดยกด "รหัสหลักสูตร" เพื่อดูหมายเลขติดต่อผู้รับชอบหลักสูตร
• ขอให้ผู้สมัครติดตามความเคลื่อนไหวของการรับสมัครฯ ทางเว็บไซต์

หลักสูตร

 • หลักสูตรรับรองโดย สอศ. (รูปแบบปกติ)
  ระดับกลาง
  ·
  28h
  รับสมัครตั้งแต่วันที่
  28/02/2567 - 18/03/2567
 • หลักสูตรรับรองโดย สอศ. (รูปแบบปกติ)
  ระดับกลาง
  ·
  35h
  รับสมัครตั้งแต่วันที่
  21/02/2567 - 08/03/2567
 • หลักสูตรรับรองโดย สอศ. (รูปแบบปกติ)
  ระดับพื้นฐาน
  ·
  21h
  รับสมัครตั้งแต่วันที่
  15/02/2567 - 06/03/2567
 • การประยุกต์ใช้ทฤษฎีควบคุมขั้นสูงในการยกระดับงานอุตสาหกรรมสมัยใหม่ด้วยพีแอลซี
  รุ่นที่ 1
  หลักสูตรรับรองโดย สอศ. (รูปแบบปกติ)
  ระดับกลาง
  ·
  28h
  รับสมัครตั้งแต่วันที่
  15/02/2567 - 29/02/2567
 • การติดตั้งและซ่อมบำรุงสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า
  รุ่นที่ 1
  หลักสูตรรับรองโดย สอศ. (รูปแบบปกติ)
  ระดับพื้นฐาน
  ·
  18h
  รับสมัครตั้งแต่วันที่
  13/02/2567 - 29/02/2567
 • การพัฒนาข้าราชการพลเรือนบรรจุใหม่ หลักสูตรต้นกล้าข้าราชการ
  รุ่นที่ 1
  หลักสูตรทั่วไป (รูปแบบปกติ)
  ระดับพื้นฐาน
  ·
  40h
  รับสมัครตั้งแต่วันที่
  10/02/2567 - 12/02/2567
 • นักบริหารระดับสูง (ส.นบส.)
  รุ่นที่ 16
  หลักสูตรทั่วไป (รูปแบบปกติ)
  ระดับพื้นฐาน
  ·
  74h
  รับสมัครตั้งแต่วันที่
  26/11/2566 - 01/12/2566
 • พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  รุ่นที่ 1
  หลักสูตรทั่วไป (รูปแบบปกติ)
  ระดับกลาง
  ·
  130h
  รับสมัครตั้งแต่วันที่
  27/10/2566 - 02/11/2566
 • การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สู่การพัฒนาฐานสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
  รุ่นที่ 1
  หลักสูตรรับรองโดย สอศ. (รูปแบบปกติ)
  ระดับพื้นฐาน
  ·
  14h
  รับสมัครตั้งแต่วันที่
  04/09/2566 - 21/09/2566
 • การพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงที่สอดคล้องกับการออกแบบ การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะอาชีพ
  รุ่นที่ 1
  หลักสูตรรับรองโดย สอศ. (รูปแบบปกติ)
  ระดับพื้นฐาน
  ·
  21h
  รับสมัครตั้งแต่วันที่
  04/09/2566 - 22/09/2566

e-Learning

บทเรียนออนไลน์
Rtraining

© 2565 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา