• ขอให้ครู (ภาครัฐ) อัพเดทข้อมูลของตนเอง (ตำแหน่งวิทยฐานะ/สถานศึกษา) ให้เป็นปัจจุบันในฐานขัอมูลระบบ Id plan ล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วัน ก่อนที่จะสมัครเข้ารับการอบรมฯ (เฉพาะครูที่ไม่เคยได้อัพเดทข้อมูล) เพื่อให้ข้อมูลในการสมัครที่ถูกต้อง คลิกอัพเดทข้อมูล

 • ระบบรับสมัครจะเปิดรับสมัคร "ตามจำนวนเป้าหมาย" ในแต่ละหลักสูตร และสามารถ "สำรอง" ที่นั่งได้จำนวน 1 เท่าของจำนวนเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร สามารถตรวจสอบการเปิดรับสมัครแต่ละหลักสูตรได้ทาง "เว็บไซต์รับสมัคร" 
 • สามารถยกเลิกการสมัครได้ที่เมนู "ตรวจสอบสถานะการฝึกอบรมและพัฒนา" ต้องดำเนินการก่อนวันปิดรับสมัครหรือก่อนสถานะการสมัครเปลี่ยน แต่หากไม่ทันตามเงื่อนไขต้องทำหนังสือราชการแจ้งหน่วยพัฒนาที่รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อให้ผู้รับผิดชอบในหน่วยพัฒนา "ยกเลิกการสมัคร" ให้เท่านั้น
 • สามารถตรวจสอบประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณาเข้ารับการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร ที่ท้ายเมนูของหลักสูตรที่สมัครหรือตรวจสอบผลรายบุคคลได้ที่เมนู "ตรวจสอบสถานะการฝึกอบรมและพัฒนา"
 • หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเรื่อง "ผลการพิจารณา" / "การยกเลิกสมัคร" สามารถติดต่อผู้รับผิดชอบโดยกด "รหัสหลักสูตร" เพื่อดูหมายเลขติดต่อผู้รับชอบหลักสูตร
• ขอให้ผู้สมัครติดตามความเคลื่อนไหวของการรับสมัครฯ ทางเว็บไซต์

หลักสูตร

 • หลักสูตรรับรองโดย สอศ. (รูปแบบปกติ)
  ระดับพื้นฐาน
  ·
  28h
  รับสมัครตั้งแต่วันที่
  07/06/2566 - 16/06/2566
 • หลักสูตรรับรองโดย สอศ. (รูปแบบปกติ)
  ระดับพื้นฐาน
  ·
  21h
  รับสมัครตั้งแต่วันที่
  01/06/2566 - 19/06/2566
 • การพัฒนาโปรแกรมบนระบบสมองกลฝังตัว
  รุ่นที่ 1
  หลักสูตรรับรองโดย สอศ. (รูปแบบปกติ)
  ระดับพื้นฐาน
  ·
  20h
  รับสมัครตั้งแต่วันที่
  18/05/2566 - 31/05/2566
 • การประยุกต์ใช้ระบบ IoT ในงานสมาร์ทฟาร์มด้วย PLC (Programable Logic Controller)
  รุ่นที่ 1
  หลักสูตรรับรองโดย สอศ. (รูปแบบปกติ)
  ระดับพื้นฐาน
  ·
  21h
  รับสมัครตั้งแต่วันที่
  09/05/2566 - 25/05/2566
 • การพัฒนาธุรกิจและบริการตามแนวคิดเศรษฐกิจใหม่ (BCG MODEL) เพื่อการปรับตัวสู่ธุรกิจที่ยั่งยืน (Sustainable Business)
  รุ่นที่ 1
  หลักสูตรรับรองโดย สอศ. (รูปแบบปกติ)
  ระดับพื้นฐาน
  ·
  18h
  รับสมัครตั้งแต่วันที่
  01/05/2566 - 20/05/2566
 • นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชั่นเพื่อสุขภาพ และมาตรฐานการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร GMP & HACCP
  รุ่นที่ 1
  หลักสูตรรับรองโดย สอศ. (รูปแบบปกติ)
  ระดับกลาง
  ·
  21h
  รับสมัครตั้งแต่วันที่
  28/04/2566 - 16/05/2566
 • การใช้ Application ในงานเลขานุการ
  รุ่นที่ 1
  หลักสูตรรับรองโดย สอศ. (รูปแบบปกติ)
  ระดับพื้นฐาน
  ·
  18h
  รับสมัครตั้งแต่วันที่
  28/04/2566 - 11/05/2566
 • การสร้างแบบตัดเย็บชุดราตรี-คอร์เซ็ท บนหุ่น (Draping)
  รุ่นที่ 1
  หลักสูตรรับรองโดย สอศ. (รูปแบบปกติ)
  ระดับพื้นฐาน
  ·
  28h
  รับสมัครตั้งแต่วันที่
  27/04/2566 - 20/05/2566
 • การสร้างระบบควบคุมแบบเครือข่าย (CAN BUS) ในยานยนต์ไฟฟ้า
  รุ่นที่ 1
  หลักสูตรรับรองโดย สอศ. (รูปแบบปกติ)
  ระดับพื้นฐาน
  ·
  21h
  รับสมัครตั้งแต่วันที่
  27/04/2566 - 19/05/2566

e-Learning

บทเรียนออนไลน์
Rtraining

© 2565 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา