• ขอให้ครู (ภาครัฐ) อัพเดทข้อมูลของตนเอง (ตำแหน่งวิทยฐานะ/สถานศึกษา) ให้เป็นปัจจุบันในฐานขัอมูลระบบ Id plan ล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วัน ก่อนที่จะสมัครเข้ารับการอบรมฯ (เฉพาะครูที่ไม่เคยได้อัพเดทข้อมูล) เพื่อให้ข้อมูลในการสมัครที่ถูกต้อง new

  • คู่มือและแบบฟอร์มการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาโดยการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ  คลิก Download
  • ระบบรับสมัครจะเปิดรับสมัคร "ตามจำนวนเป้าหมาย" ในแต่ละหลักสูตร และสามารถ "สำรอง" ที่นั่งได้จำนวน 1 เท่าของจำนวนเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร สามารถตรวจสอบการเปิดรับสมัครแต่ละหลักสูตรได้ทาง "เว็บไซต์รับสมัคร" 
  • สามารถยกเลิกการสมัครได้ที่เมนู "ตรวจสอบสถานะการฝึกอบรมและพัฒนา" ต้องดำเนินการก่อนวันปิดรับสมัครหรือก่อนสถานะการสมัครเปลี่ยน แต่หากไม่ทันตามเงื่อนไขต้องทำหนังสือราชการแจ้งหน่วยพัฒนาที่รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อให้ผู้รับผิดชอบในหน่วยพัฒนา "ยกเลิกการสมัคร" ให้เท่านัั้น
  • สามารถตรวจสอบประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณาเข้ารับการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร ที่ท้ายเมนูของหลักสูตรที่สมัครหรือตรวจสอบผลรายบุคคลได้ที่เมนู "ตรวจสอบสถานะการฝึกอบรมและพัฒนา"

  • หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเรื่อง "ผลการพิจารณา" / "การยกเลิกสมัคร" สามารถติดต่อผู้รับผิดชอบโดยกด "รหัสหลักสูตร" เพื่อดูหมายเลขติดต่อผู้รับชอบหลักสูตร

• ขอให้ผู้สมัครติดตามความเคลื่อนไหวของการรับสมัครฯ ทางเว็บไซต์

ค้นหาหลักสูตร
v
v
v
v
v
ค้นหา

หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า (ทั้งหมด 2 รายการ)Prev[1]Next v
รหัสหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร 
รุ่นที่ 
ประเภท 
วันเดือนปีที่จัดอบรม 
สถานที่จัดอบรม 
จำนวน
ที่รับ
 
จำนวน
ผู้สมัคร
 
# 
--------- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจำวัน
รับสมัครช่วงวันที่ 27/07/2565 - 10/08/2565
คุณสมบัติ
ข้าราชการพลเรือนและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1หลักสูตรทั่วไป 15/08/2565 - 18/08/2565 โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก5540 สมัคร
--------- โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษให้กับครูสาขาวิชาชีพในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
รับสมัครช่วงวันที่ 15/06/2565 - 08/07/2565
สำหรับสถานศึกษาภาครัฐ อาชีวศึกษาจังหวัด: ระยอง, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี
คุณสมบัติ
1.ครูผู้สอนในสาขาวิชาชีพต่างๆ ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง)
2.ผู้สมัครเข้าอบรม ต้องกรอกข้อมูลและแนบแบบฟอร์มประกอบการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม (ดาวน์โหลดได้หน้าเว็บไซต์) หากไม่มีเอกสารข้อนี้จะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม
1หลักสูตรทั่วไป (ออนไลน์) 20/08/2565 - 17/09/2565 รูปแบบออนไลน์4015 ปิดรับสมัคร

หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า (ทั้งหมด 2 รายการ)Prev[1]Next v