• ระบบรับสมัครจะเปิดรับสมัคร "ตามจำนวนเป้าหมาย" ในแต่ละหลักสูตร และสามารถ "สำรอง" ที่นั่งได้จำนวน 1 เท่าของจำนวนเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร สามารถตรวจสอบการเปิดรับสมัครแต่ละหลักสูตรได้ทาง "เว็บไซต์รับสมัคร" 
  • สามารถยกเลิกการสมัครได้ที่เมนู "ตรวจสอบสถานะการฝึกอบรมและพัฒนา" ต้องดำเนินการก่อนวันปิดรับสมัครหรือก่อนสถานะการสมัครเปลี่ยน แต่หากไม่ทันตามเงื่อนไขต้องทำหนังสือราชการแจ้งหน่วยพัฒนาที่รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อให้ผู้รับผิดชอบในหน่วยพัฒนา "ยกเลิกการสมัคร" ให้เท่านัั้น จึงจะมีสิทธิ์สมัครหลักสูตรอื่นได้
  • สามารถตรวจสอบประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณาเข้ารับการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร ที่ท้ายเมนูของหลักสูตรที่สมัครหรือตรวจสอบผลรายบุคคลได้ที่เมนู "ตรวจสอบสถานะการฝึกอบรมและพัฒนา"

  • หากหลักสูตรใดมีผู้ผ่านการพิจารณาเข้ารับการฝึกอบรมไม่ครบจำนวนตามเป้าหมายที่กำหนด จะประกาศรับสมัครอบรมต่อเนื่องจนกว่าจะครบตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ สามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์

  • หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเรื่อง "ผลการพิจารณา" / "การยกเลิกสมัคร" สามารถติดต่อผู้รับผิดชอบโดยกด "ประกาศผล" เพื่อดูหมายเลขติดต่อผู้รับชอบหลักสูตร

• ขอให้ผู้สมัครติดตามความเคลื่อนไหวของการรับสมัครฯ ทางเว็บไซต์

ค้นหาหลักสูตร
v
v
v
v
v
ค้นหา

หน้าที่ 1 จาก 3 หน้า (ทั้งหมด 30 รายการ)Prev[1]23Next v
รหัสหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร 
รุ่นที่/
รหัสแผน
 
ประเภท 
วันเดือนปีที่จัดอบรม 
สถานที่จัดอบรม 
จำนวน
ที่รับ
 
จำนวน
ผู้สมัคร
 
  
630010025 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ (Data Science) โดยการประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัล เพื่อพัฒนานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล
รับสมัครช่วงวันที่ 15/03/2564 - 30/04/2564
1หลักสูตรรับรองโดย ก.ค.ศ. 28/05/2564 - 31/05/2564 โรงแรมในจังหวัดนครนายก หรือ กรุงเทพมหานคร5059 สมัคร
630010026 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างสรรค์งานศิลปะด้วยแอปพลิเคชันเพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
รับสมัครช่วงวันที่ 15/03/2564 - 30/04/2564
1หลักสูตรรับรองโดย ก.ค.ศ. 11/05/2564 - 14/05/2564 โรงแรมภูสักธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก 4042 สมัคร
630010033 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร สำหรับครูอาชีวศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
รับสมัครช่วงวันที่ 02/03/2564 - 30/04/2564
1หลักสูตรรับรองโดย ก.ค.ศ. 19/06/2564 - 23/06/2564 โรงแรมเมาท์เท่นบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี15071 สมัคร
630010075 STEM Education เพื่อการพัฒนาวิชาชีพเกษตรสู่ Smart Farmer
รับสมัครช่วงวันที่ 07/04/2564 - 30/04/2564
1หลักสูตรรับรองโดย ก.ค.ศ. 04/05/2564 - 07/05/2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร805 สมัคร
630010024 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เพื่อเตรียมรับการเปลี่ยนแปลง เมื่อ Logistics ถูก Disruption สำหรับครูผู้สอน
รับสมัครช่วงวันที่ 15/03/2564 - 22/04/2564
1หลักสูตรรับรองโดย ก.ค.ศ. 23/06/2564 - 25/06/2564 โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ5063 ปิดรับสมัคร

630010035 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและงานอาชีพ
รับสมัครช่วงวันที่ 01/03/2564 - 08/03/2564
1หลักสูตรรับรองโดย ก.ค.ศ. 07/05/2564 - 11/05/2564 สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น6070
630010037 การส่งเสริมและการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้เรียนวัยรุ่น
รับสมัครช่วงวันที่ 01/03/2564 - 22/03/2564
2หลักสูตรรับรองโดย ก.ค.ศ. 30/04/2564 - 02/05/2564 โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา9090 ปิดรับสมัคร

630010001 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ และการปลูกฝังการคิดสู่นวัตกรรมโครงงาน สำหรับครูที่ปฏิบัติหน้าที่สอนเป็นชิ้นงานหรือโครงงาน ทุกแผนกวิชา
รับสมัครช่วงวันที่ 02/03/2564 - 03/03/2564
1หลักสูตรรับรองโดย ก.ค.ศ. 27/04/2564 - 30/04/2564 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา80103 ประกาศผล
630010006 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ DevOps
รับสมัครช่วงวันที่ 02/03/2564 - 08/04/2564
1หลักสูตรรับรองโดย ก.ค.ศ. 21/04/2564 - 25/04/2564 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา5050 ประกาศผล
630010012 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ด้านการใช้โปรแกรมเพื่อการจัดการคลังภาพอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ
รับสมัครช่วงวันที่ 01/03/2564 - 31/03/2564
1หลักสูตรรับรองโดย ก.ค.ศ. 07/05/2564 - 10/05/2564 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา4062 ประกาศผล
หน้าที่ 1 จาก 3 หน้า (ทั้งหมด 30 รายการ)Prev[1]23Next v