• ขอให้ครู (ภาครัฐ) อัพเดทข้อมูลของตนเอง (ตำแหน่งวิทยฐานะ/สถานศึกษา) ให้เป็นปัจจุบันในฐานขัอมูลระบบ Id plan ล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วัน ก่อนที่จะสมัครเข้ารับการอบรมฯ (เฉพาะครูที่ไม่เคยได้อัพเดทข้อมูล) เพื่อให้ข้อมูลในการสมัครที่ถูกต้อง คลิกอัพเดทข้อมูล

 • ระบบรับสมัครจะเปิดรับสมัคร "ตามจำนวนเป้าหมาย" ในแต่ละหลักสูตร และสามารถ "สำรอง" ที่นั่งได้จำนวน 1 เท่าของจำนวนเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร สามารถตรวจสอบการเปิดรับสมัครแต่ละหลักสูตรได้ทาง "เว็บไซต์รับสมัคร" 
 • สามารถยกเลิกการสมัครได้ที่เมนู "ตรวจสอบสถานะการฝึกอบรมและพัฒนา" ต้องดำเนินการก่อนวันปิดรับสมัครหรือก่อนสถานะการสมัครเปลี่ยน แต่หากไม่ทันตามเงื่อนไขต้องทำหนังสือราชการแจ้งหน่วยพัฒนาที่รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อให้ผู้รับผิดชอบในหน่วยพัฒนา "ยกเลิกการสมัคร" ให้เท่านั้น
 • สามารถตรวจสอบประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณาเข้ารับการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร ที่ท้ายเมนูของหลักสูตรที่สมัครหรือตรวจสอบผลรายบุคคลได้ที่เมนู "ตรวจสอบสถานะการฝึกอบรมและพัฒนา"
 • หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเรื่อง "ผลการพิจารณา" / "การยกเลิกสมัคร" สามารถติดต่อผู้รับผิดชอบโดยกด "รหัสหลักสูตร" เพื่อดูหมายเลขติดต่อผู้รับชอบหลักสูตร
• ขอให้ผู้สมัครติดตามความเคลื่อนไหวของการรับสมัครฯ ทางเว็บไซต์

หลักสูตร

 • การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สู่การพัฒนาฐานสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
  รุ่นที่ 1
  หลักสูตรรับรองโดย สอศ. (รูปแบบปกติ)
  ระดับพื้นฐาน
  ·
  14h
  รับสมัครตั้งแต่วันที่
  04/09/2566 - 21/09/2566
 • การพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงที่สอดคล้องกับการออกแบบ การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะอาชีพ
  รุ่นที่ 1
  หลักสูตรรับรองโดย สอศ. (รูปแบบปกติ)
  ระดับพื้นฐาน
  ·
  21h
  รับสมัครตั้งแต่วันที่
  04/09/2566 - 22/09/2566
 • การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างกิจกรรม Active Learning ด้วย ClassPoint สำหรับครูผู้สอน
  รุ่นที่ 1
  หลักสูตรรับรองโดย สอศ. (รูปแบบปกติ)
  ระดับพื้นฐาน
  ·
  21h
  รับสมัครตั้งแต่วันที่
  04/09/2566 - 19/09/2566
 • การทดสอบแบบไม่ทำลายด้วยสารแทรกซึม (Penetrant Testing) ตามมาตรฐาน ISO 9712 ระดับ 1
  รุ่นที่ 1
  หลักสูตรทั่วไป (รูปแบบปกติ)
  ระดับพื้นฐาน
  ·
  35h
  รับสมัครตั้งแต่วันที่
  01/09/2566 - 10/09/2566
 • การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
  รุ่นที่ 2
  หลักสูตรรับรองโดย สอศ. (รูปแบบปกติ)
  ระดับพื้นฐาน
  ·
  14h
  รับสมัครตั้งแต่วันที่
  01/09/2566 - 20/09/2566
 • การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาวิชาชีพครู สำหรับครูอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
  รุ่นที่ 2
  หลักสูตรรับรองโดย สอศ. (รูปแบบปกติ)
  ระดับพื้นฐาน
  ·
  21h
  รับสมัครตั้งแต่วันที่
  01/09/2566 - 08/09/2566
 • การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครูผู้สอนอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  รุ่นที่ 1
  หลักสูตรรับรองโดย สอศ. (รูปแบบปกติ)
  ระดับพื้นฐาน
  ·
  14h
  รับสมัครตั้งแต่วันที่
  29/08/2566 - 18/09/2566
 • การจัดการเรียนรู้โดยใช้พื้นที่เป็นฐานด้วยวิจัยนวัตกรรมการศึกษา
  รุ่นที่ 1
  หลักสูตรรับรองโดย สอศ. (รูปแบบปกติ)
  ระดับกลาง
  ·
  21h
  รับสมัครตั้งแต่วันที่
  28/08/2566 - 15/09/2566
 • การออกแบบหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ "Design By Objective (DBO)"
  รุ่นที่ 1
  หลักสูตรทั่วไป (รูปแบบปกติ)
  ระดับกลาง
  ·
  21h
  รับสมัครตั้งแต่วันที่
  20/08/2566 - 31/08/2566
 • การพัฒนาการสอนวิชาชีพการใช้เครื่องมือวัดละเอียดมาตรวิทยาด้านมิติ
  รุ่นที่ 3
  หลักสูตรรับรองโดย สอศ. (รูปแบบปกติ)
  ระดับพื้นฐาน
  ·
  28h
  รับสมัครตั้งแต่วันที่
  10/08/2566 - 29/08/2566

e-Learning

บทเรียนออนไลน์
Rtraining

© 2565 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา