ขั้นตอนการใช้งานระบบบริหารจัดการหลักสูตรและรายงานผลพัฒนาครู
สำหรับกรรมการ / ผู้รับผิดชอบหลักสูตร


สำหรับผู้ดูแลกลุ่ม / ผู้ประสานงานหน่วยพัฒนา