ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการล่าสุด

  • 18 ก.ค. 2566

หลักสูตรภาษาจีนพื้นฐาน ระยะเวลาการพัฒนาตั้งแต่วันที่ 1 - 31 สิงหาคม ๒๕๖๖ (ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องดำเนินการพัฒนาให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 31 สิงหาคม 2566)

ศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับภาษาจีนพื้นฐาน หลักสัทอักษร(Pinyin) การใช้ภาษาจีนในสถานการณ์ต่างๆ คำศัพท์ วลี ประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาจีน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
ครูและบุคลากรอาชีวศึกษา และผู้ที่สนใจ

จำนวน 15 ชั่วโมง

  • 10 ก.ค. 2566

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครหลักสูตรการประยุกต์โปรแกรม Microsoft Excel รูปแบบบทเรียนออนไลน์

หลักสูตรการประยุกต์โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและการพัฒนาการเรียนการสอนสถิติเบื้องต้น
สมัคร/เข้าอบรมทางเว็บไซต์ https://training.r-hrd.net ระยะเวลาการพัฒนาตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ (ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องดำเนินการพัฒนาให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖)
คำอธิบายเนื้อหา
Content โดยสังเขป การใช้ Microsoft Excel ช่วยในการรวบรวมและเตรียมข้อมูลเพื่อประมวลผลโดยใช้สถิติพื้นฐานจนถึงสถิติที่ซับซ้อน รวมทั้งเป็นเครื่องมือช่วยวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัย เนื่องจากมีความถูกต้องแม่นยำ รวดเร็ว และน่าเชื่อถือมากกว่าการคำนวณด้วยมือ
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
ครูและบุคลากรอาชีวศึกษา และผู้ที่สนใจ

  • 28 เม.ย. 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาโดยการพัฒนาประสบการณ์การวิชาชีพในสถานประกอบการ

ดาวน์โหลดรายชื่อ

  • 31 มี.ค. 2565

ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาโดยการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาโดยการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/3L9r3Ef

  • 23 ก.ค. 2564

ขั้นตอนการพิมพ์วุฒิบัตรออนไลน์

ดาวน์โหลด  สำหรับวุฒิบัตรจะออกให้กับผู้ผ่านการอบรม หลังจากอบรมอย่างน้อย 15 วัน และมีการรายงานผลการพัฒนาจากผู้รับผิดชอบหลักสูตรและได้มีอนุมัติรายงานผลเรียบร้อยแล้ว

ศธ 0605-553.pdf
  • 23 ก.ค. 2564

ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนา โครงการพัฒนาครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน รูปแบบออนไลน์


ศธ-0605-116.pdf
  • 2 มี.ค. 2564

ประชาสัมพันธ์การขอใช้หลักสูตรฯ ปีงปม.64


ประชาสัมพันธ์การขอใช้หลักสูตรฯ ปีงปม.63