ดาวน์โหลดเอกสาร
ระบบบริหารจัดการ - ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

# ชื่อเอกสาร วันที่อัพเดทล่าสุด ขนาด (Byte)
1 HRD_01 แบบฟอร์มหน่วยพัฒนา 09 กุมภาพันธ์ 2564 71099 Download
2 HRD_02 แบบฟอร์มข้อมูลผู้ประสานงานหน่วยพัฒนา 09 กุมภาพันธ์ 2564 72980 Download
3 HRD_03 แบบฟอร์มข้อมูลผู้รับผิดชอบหลักสูตร 09 กุมภาพันธ์ 2564 66100 Download
4 HRD_04 แบบฟอร์มตารางการอบรม หลักสูตรที่รับรองโดย ก.ค.ศ. 09 กุมภาพันธ์ 2564 20035 Download
5 HRD_05 แบบฟอร์มวิทยากร 09 กุมภาพันธ์ 2564 24710 Download
6 HRD_06 แบบฟอร์มคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ 09 กุมภาพันธ์ 2564 21816 Download
7 HRD_07 แบบฟอร์มวิทยากร_คุรุพัฒนา 09 กุมภาพันธ์ 2564 63916 Download
8 HRD_08 แบบฟอร์มตารางการอบรมฯ_คุรุพัฒนา 09 กุมภาพันธ์ 2564 20639 Download
9 HRD_09 แบบฟอร์มรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการพัฒนา 09 กุมภาพันธ์ 2564 14925 Download
10 HRD_10 แบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนา หลักสูตรที่รับรองโดยสถาบันคุรุพัฒนา 09 กุมภาพันธ์ 2564 34823 Download
11 HRD_11 แบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนา หลักสูตร ก.ค.ศ._ทั่วไป 09 กุมภาพันธ์ 2564 34898 Download
12 HRD_12 แบบฟอร์มตัวอย่างวุฒิบัตร คุรุพัฒนา 09 กุมภาพันธ์ 2564 54979 Download
13 HRD_13 แบบฟอร์มตัวอย่างวุฒิบัตร ก.ค.ศ. 09 กุมภาพันธ์ 2564 80255 Download
14 HRD_14 แบบฟอร์มตัวอย่างวุฒิบัตรหลักสูตรทั่วไป 09 กุมภาพันธ์ 2564 52719 Download