ค้นหาหลักสูตร
v
v
v
v
ค้นหา

หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า (ทั้งหมด 10 รายการ)Prev[1]Next v
รหัสหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร 
รุ่นที่ 
ประเภท 
วันเดือนปีที่จัดอบรม 
สถานที่จัดอบรม 
จำนวน
ที่รับ
 
จำนวน
ผู้สมัคร
 
# 
671004008 เทคนิคการออกแบบซ่อมสร้างวงจรสวิทชิ่ง
รับสมัครช่วงวันที่ 03/04/2567 - 30/04/2567
คุณสมบัติ
เป็นครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง จำนวน ๓๐ คน โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑.เป็นครูผู้สอนสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๒.มีพื้นฐานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์หรือมีความสนใจเกี่ยวกับเทคนิคการออกแบบซ่อมสร้างวงจรสวิทชิ่ง
1หลักสูตรรับรองโดย สอศ. (รูปแบบปกติ) 13/05/2567 - 17/05/2567 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา3046 สมัคร
671006017 การปรับปรุงพันธุ์กุ้งด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
รับสมัครช่วงวันที่ 27/03/2567 - 30/04/2567
คุณสมบัติ
ครูผู้สอนสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1หลักสูตรรับรองโดย สอศ. (รูปแบบปกติ) 27/05/2567 - 29/05/2567 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ถนนรามอินทรา กรุงเทพฯ และสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล3014 สมัคร
671007019 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ระดับ A2
รับสมัครช่วงวันที่ 20/03/2567 - 21/04/2567
คุณสมบัติ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ครูผู้สอนรายวิชาที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจ ที่มีความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ต่ำกว่าหรือเทียบเท่า สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1หลักสูตรรับรองโดย สอศ. (รูปแบบปกติ) 04/05/2567 - 06/05/2567 สสอ.7067 สมัคร
671007020 การพัฒนาความรู้ภาษาจีนเพื่อเตรียมสอบ HSK ระดับ 3
รับสมัครช่วงวันที่ 25/03/2567 - 22/04/2567
คุณสมบัติ
1. เป็นครูผู้สอนทุกสาขาวิชา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่เคยผ่านการอบรมหรือเรียนรู้ภาษาจีน และรู้คำศัพท์ภาษาจีนไม่น้อยกว่า ๓๐๐ คำ หรือมีความรู้ภาษาจีน (HSK) ไม่น้อยกว่า HSK ระดับ 2 หรือเทียบเท่า และผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบ HSK ระดับ 3
2. สามารถออกแบบการเรียนรู้และบูรณาการการเรียนการสอนได้
3. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน และสามารถนำความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรมไปบูรณาการการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1หลักสูตรรับรองโดย สอศ. (รูปแบบปกติ) 01/05/2567 - 03/05/2567 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ถนนรามอินทรา กรุงเทพฯ6027 สมัคร
671007021 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ระดับ B1
รับสมัครช่วงวันที่ 20/03/2567 - 21/04/2567
คุณสมบัติ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ครูผู้สอนรายวิชาที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจ ที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ต่ำกว่าหรือเทียบเท่าระดับ B2 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1หลักสูตรรับรองโดย สอศ. (รูปแบบปกติ) 10/05/2567 - 12/05/2567 สสอ.90120 สมัคร
671007022 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ระดับ B2
รับสมัครช่วงวันที่ 20/03/2567 - 21/04/2567
คุณสมบัติ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ครูผู้สอนรายวิชาที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจ ที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ต่ำกว่าหรือเทียบเท่าระดับ B2 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1หลักสูตรรับรองโดย สอศ. (รูปแบบปกติ) 24/05/2567 - 26/05/2567 สสอ.9090 สมัคร
671005012 การพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารและการจัดการธุรกิจอาหารในยุคดิจิทัล
รับสมัครช่วงวันที่ 01/04/2567 - 16/04/2567
คุณสมบัติ
เป็นครูผู้สอนในประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร และสาขางานที่เกี่ยวข้อง
1หลักสูตรรับรองโดย สอศ. (รูปแบบปกติ) 22/05/2567 - 24/05/2567 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ถนนรามอินทรา กรุงเทพมหานคร และบริษัท ยาคูลท์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3060 ปิดรับสมัคร

671006016 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร สำหรับครูผู้สอนวิชาชีพด้านการเกษตร
รับสมัครช่วงวันที่ 19/03/2567 - 18/04/2567
คุณสมบัติ
ครูผู้สอนสาขาวิชาเกษตรกรรมและประมงหรือครูผู้สอนสาขาอื่นที่มีความสนใจ จำนวน 40 คน
1หลักสูตรรับรองโดย สอศ. (รูปแบบปกติ) 07/05/2567 - 09/05/2567 ระยะเวลาการอบรม 3 วัน รวม 21 ชั่วโมง โดยใช้การบรรยาย-กิจกรรมกลุ่มเพื่อสร้างการเรียนรู้-ฝึกปฏิบัติและนำเสนอผลงาน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยเข้าพักที่ โรงแรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี5063 ปิดรับสมัคร

671004006 การเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานหุ่นยนต์ในงานเชื่อมมิกอุตสาหกรรม
รับสมัครช่วงวันที่ 18/03/2567 - 29/03/2567
คุณสมบัติ
1.เป็นข้าราชการและบุคลากร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2.เป็นพนักงานและครูพิเศษสอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 3. เป็นครูและบุคลากรอาชีว สังกัดคณะกรรมการศึกษาเอกชน และสอนในรายวิชางานเชื่อมโลหะ
1หลักสูตรรับรองโดย สอศ. (รูปแบบปกติ) 24/04/2567 - 26/04/2567 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี3046 ประกาศผล
671007018 การพัฒนาทักษะภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
รับสมัครช่วงวันที่ 15/03/2567 - 16/04/2567
คุณสมบัติ
1. เป็นครูผู้สอนสาขาวิชาการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และครูที่มีความสนใจ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. มีความรู้ทางภาษาจีน (HSK) ไม่น้อยกว่า HSK 2 หรือเทียบเท่า
3.สามารถออกแบบการเรียนรู้และบูรณาการการเรียนการสอนได้
4.มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน และสามารถนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์
ที่ได้รับจากการอบรมไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1หลักสูตรรับรองโดย สอศ. (รูปแบบปกติ) 24/04/2567 - 26/04/2567 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ถนนรามอินทรา กรุงเทพมหานคร6037 ประกาศผล
หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า (ทั้งหมด 10 รายการ)Prev[1]Next v