ค้นหาหลักสูตร
ค้นหา

หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า (ทั้งหมด 10 รายการ)Prev[1]Next v
รหัสหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร 
รุ่นที่ 
ประเภท 
วันเดือนปีที่จัดอบรม 
สถานที่จัดอบรม 
จำนวน
ที่รับ
 
จำนวน
ผู้สมัคร
 
# 
661004012 การพัฒนาการสอนวิชาชีพการใช้เครื่องมือวัดละเอียดมาตรวิทยาด้านมิติ
รับสมัครช่วงวันที่ 07/06/2566 - 16/06/2566
คุณสมบัติ
เป็นครู ครูผู้ช่วย สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ช่างเทคนิคการผลิต ช่างเทคนิคพื้นฐาน ช่างแมคคาทรอนิกส์และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1หลักสูตรรับรองโดย สอศ. (รูปแบบปกติ) 04/07/2566 - 07/07/2566 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา3023 สมัคร
661007035 การประยุกต์ Microsoft Power BI Desktop กับการจัดการเรียนสอนในชั้นเรียน
รับสมัครช่วงวันที่ 01/06/2566 - 19/06/2566
คุณสมบัติ
1.เป็นครูผู้สอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2.เป็นผู้มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น มีประสบการณ์ในการใช้สื่อการสอนด้วยคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี เช่น Google search, PPT, Excel, โปรแกรมสำเร็จรูปเฉพาะทางต่าง ๆ เป็นต้น
3.เป็นผู้ที่ไม่เคยเข้ารับการอบรมโครงการดังกล่าว
1หลักสูตรรับรองโดย สอศ. (รูปแบบปกติ) 07/08/2566 - 09/08/2566 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา6562 สมัคร
664107007 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอในที่ประชุม และการโต้ตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหาร
รับสมัครช่วงวันที่ 03/06/2566 - 17/06/2566
คุณสมบัติ
1. ผู้อำนวยการสถานศึกษาภาครัฐ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. ต้องสามารถเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรครบทั้ง 3 ระยะ โดยไม่ออกจากการอบรมกลางคัน
3. หากคุณสมบัติ ไม่ครบตามเงื่อนไขที่กำหนด ขอสงวนสิทธิให้กับผู้สมัครในลำดับต่อไป
1หลักสูตรทั่วไป (รูปแบบผสมผสาน) 20/06/2566 - 11/08/2566 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ถนนรามอินทรา กรุงเทพฯ และรูปแบบการอบรมออนไลน์609 สมัคร
661004014 การพัฒนาโปรแกรมบนระบบสมองกลฝังตัว
รับสมัครช่วงวันที่ 18/05/2566 - 31/05/2566
คุณสมบัติ
ครูผู้สอนสาขาวิชา ช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ เป็นต้น หรือสาขาวิชาชีพอื่นที่เกียวข้อง มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
1หลักสูตรรับรองโดย สอศ. (รูปแบบปกติ) 23/06/2566 - 25/06/2566 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา2550 ปิดรับสมัคร

661004015 การสร้างระบบควบคุมแบบเครือข่าย (CAN BUS) ในยานยนต์ไฟฟ้า
รับสมัครช่วงวันที่ 27/04/2566 - 19/05/2566
คุณสมบัติ
1. ครูผู้สอนที่มีความรู้พื้นฐานสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างแมคคาทรอนิกส์
2. มีความรู้พื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และสามารถใช้งานโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมแบบเครือข่ายแบบ CAN BUS ด้วยไมโครคอมโทรลเลอร์
1หลักสูตรรับรองโดย สอศ. (รูปแบบปกติ) 14/06/2566 - 16/06/2566 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา3052 ประกาศผล
661005030 การพัฒนาธุรกิจและบริการตามแนวคิดเศรษฐกิจใหม่ (BCG MODEL) เพื่อการปรับตัวสู่ธุรกิจที่ยั่งยืน (Sustainable Business)
รับสมัครช่วงวันที่ 01/05/2566 - 20/05/2566
คุณสมบัติ
1. ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาผู้สอนในสาขาวิชาธุรกิจและบริการหรือสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ในการสอนในสาขาวิชาบริหารธุรกิจและบริการมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
3. สามารถเข้ารับการพัฒนาได้ครบตามเวลาที่กำหนด
1หลักสูตรรับรองโดย สอศ. (รูปแบบปกติ) 09/06/2566 - 11/06/2566 โรงแรมเดอะ เล็คกาซี่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี4049 ประกาศผล
661005031 การสร้างแบบตัดเย็บชุดราตรี-คอร์เซ็ท บนหุ่น (Draping)
รับสมัครช่วงวันที่ 27/04/2566 - 20/05/2566
คุณสมบัติ
1. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการอบรม
1) เป็นครูผู้สอนประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ/สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย หรือสาขางานที่สัมพันธ์กัน
2) มีความรู้ในการสร้างแบบตัดเย็บ
3) สามารถเข้ารับการอบรมได้ครบตามกำหนดการตารางอบรม
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องนำอุปกรณ์มาใช้ในการฝึกอบรมเอง
1) จักรเย็บผ้า
2) หุ่นโชว์เสื้อ1ตัว(1หุ่นต่อ 1 คน)
3) อุปกรณ์ตัดเย็บส่วนตัว
4) รางปลั๊กไฟ
5) สามารถนำผ้าเมตรส่วนตัวมาใช้ในการทำผลงานได้
6) อื่นๆ (สามารถส่งพัสดุอุปกรณ์มาไว้ล่วงหน้าก่อนวันอบรมได้)
1หลักสูตรรับรองโดย สอศ. (รูปแบบปกติ) 26/06/2566 - 29/06/2566 อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 6 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ถนนรามอินทรา กทม.4048 ประกาศผล
661006002 การประยุกต์ใช้ระบบ IoT ในงานสมาร์ทฟาร์มด้วย PLC (Programable Logic Controller)
รับสมัครช่วงวันที่ 09/05/2566 - 25/05/2566
คุณสมบัติ
1.ครูสาขาเกษตรกรรมและประมงหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.มีพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
1หลักสูตรรับรองโดย สอศ. (รูปแบบปกติ) 17/06/2566 - 19/06/2566 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ถนนรามอินทรา กรุงเทพมหานคร2032 ประกาศผล
661006005 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชั่นเพื่อสุขภาพ และมาตรฐานการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร GMP & HACCP
รับสมัครช่วงวันที่ 28/04/2566 - 16/05/2566
คุณสมบัติ
1. ครูสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร/คหกรรมศาสตร์ หรือรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น/วิทยาศาสตร์เพื่อการเกษตร/แปรรูปอาหาร/การสุขาภิบาลและกฎหมายโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร/การควบคุมคุณภาพและกฎหมายอาหาร
3. มีประสบการณ์สอนวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมเกษตร/คหกรรมศาสตร์ หรือรายวิชาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี
1หลักสูตรรับรองโดย สอศ. (รูปแบบปกติ) 09/06/2566 - 11/06/2566 โรงแรมเชียงราย แกรนด์รูม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย2020 ประกาศผล
661008053 การผลิตสื่อวีดิทัศน์
รับสมัครช่วงวันที่ 22/03/2566 - 01/06/2566
คุณสมบัติ
- ครูและบุคลากรอาชีวศึกษา จากทุกสาขาที่มีความสนใจ ด้านการถ่ายภาพ การจัดการภาพถ่าย และสื่อการจัด การเรียนการสอน ต้องมีจิตสาธารณะ ยินดีที่จะเผยแพร่ข้อมูล แบ่งปันและอยู่ในสังคมแห่งการเรียนรู้
- ครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ที่มีความสนใจ
- ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้พื้นฐานในการผลิตสื่อวีดิทัศน์
1หลักสูตรรับรองโดย สอศ. (รูปแบบปกติ) 09/06/2566 - 11/06/2566 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ถนนรามอินทรา กรุงเทพมหานคร4078 ประกาศผล
หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า (ทั้งหมด 10 รายการ)Prev[1]Next v