ค้นหาหลักสูตร
v
v
v
v
ค้นหา

หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า (ทั้งหมด 11 รายการ)Prev[1]2Next v
รหัสหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร 
รุ่นที่ 
ประเภท 
วันเดือนปีที่จัดอบรม 
สถานที่จัดอบรม 
จำนวน
ที่รับ
 
จำนวน
ผู้สมัคร
 
# 
674005001 สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมดิจิทัล (Digital Painting) ด้วยแอปพลิเคชันเพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
รับสมัครช่วงวันที่ 01/05/2567 - 20/05/2567
คุณสมบัติ
ด้านความรู้ความเข้าใจ และทักษะ
1. มีความรู้ความเข้าใจในการใช้คอมพิวเตอร์ และ IPAD หรือ Tablet สำหรับการเรียนออนไลน์
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ระบบ ZOOM ในการเรียนออนไลน์
3. มีความคิดสร้างสรรค์
ด้านเจตคติ
1. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู
2. มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง
3. มีสนใจเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม
ด้านอุปกรณ์
ออนไลน์
มีคอมพิวเตอร์ IPAD หรือ Tablet
รูปแบบปกติ
1. มี IPAD หรือ Tablet
2. สมุดและเครื่องเขียน (กรณีต้องการจดบันทึกให้นำมาเอง)
2หลักสูตรรับรองโดย สอศ. (รูปแบบผสมผสาน) 01/06/2567 - 07/06/2567 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา3038 ประกาศผล
671004009 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์แบบฝังตัวบนพีแอลชีสำหรับงานอุตสาหกรรมอัจฉริยะ
รับสมัครช่วงวันที่ 17/05/2567 - 28/05/2567
คุณสมบัติ
ครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 40 คน มีคุณสมบัติ ดังนี้
1.เป็นครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่มีชั่วโมงสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเรื่องระบบควบคุมอัตโนมัติหรือโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์
2.เป็นผู้ที่มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานดี
1หลักสูตรรับรองโดย สอศ. (รูปแบบปกติ) 04/06/2567 - 07/06/2567 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ถนนรามอินทรา กรุงเทพมหานคร/สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และบริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จำกัด ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี4015 สมัคร
671006014 การเขียน PLC Mitsubishi ด้วยโปรแกรม GX Works 2 สำหรับงานด้านสมาร์ทฟาร์ม
รับสมัครช่วงวันที่ 25/04/2567 - 23/05/2567
คุณสมบัติ
1. ครูสาขาเกษตรกรรมและประมงหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
1หลักสูตรรับรองโดย สอศ. (รูปแบบปกติ) 13/06/2567 - 15/06/2567 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ถนนรามอินทรา กรุงเทพมหานคร3025 สมัคร
671006015 การควบคุมระบบ IoT ในงานสมาร์ทฟาร์มด้วย HMI (Human Machine Interface)
รับสมัครช่วงวันที่ 08/05/2567 - 31/05/2567
คุณสมบัติ
1. ครูสาขาเกษตรกรรมและประมงหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
1หลักสูตรรับรองโดย สอศ. (รูปแบบปกติ) 27/06/2567 - 29/06/2567 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ถนนรามอินทรา กรุงเทพมหานคร3035 สมัคร
671004002 การประยุกต์ใช้ระบบสื่อสารไร้สายแบบเครือข่ายการเชื่อมต่อระยะไกล (LoRa) ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า
รับสมัครช่วงวันที่ 02/05/2567 - 20/05/2567
คุณสมบัติ
ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์สอนในสาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี
1หลักสูตรรับรองโดย สอศ. (รูปแบบปกติ) 17/06/2567 - 19/06/2567 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ถนนรามอินทรา กรุงเทพมหานคร3046 ประกาศผล
671004003 การออกแบบและสร้างชุดควบคุมระบบอัตโนมัติ แบบ PID Control ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
รับสมัครช่วงวันที่ 02/05/2567 - 22/05/2567
คุณสมบัติ
ให้กับครูผู้สอนที่มีประสบการณ์สอนในสาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี
1หลักสูตรรับรองโดย สอศ. (รูปแบบปกติ) 20/06/2567 - 22/06/2567 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ถนนรามอินทรา กรุงเทพมหานคร3056 ประกาศผล
671005012 การพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารและการจัดการธุรกิจอาหารในยุคดิจิทัล
รับสมัครช่วงวันที่ 01/04/2567 - 25/04/2567
คุณสมบัติ
เป็นครูผู้สอนในประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร และสาขางานที่เกี่ยวข้อง
1หลักสูตรรับรองโดย สอศ. (รูปแบบปกติ) 22/05/2567 - 24/05/2567 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ถนนรามอินทรา กรุงเทพมหานคร และบริษัท ยาคูลท์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3072 ประกาศผล
671006017 การปรับปรุงพันธุ์กุ้งด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
รับสมัครช่วงวันที่ 27/03/2567 - 10/05/2567
คุณสมบัติ
ครูผู้สอนสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1หลักสูตรรับรองโดย สอศ. (รูปแบบปกติ) 27/05/2567 - 29/05/2567 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ถนนรามอินทรา กรุงเทพฯ และสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล3026 ประกาศผล
671007022 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ระดับ B2
รับสมัครช่วงวันที่ 20/03/2567 - 02/05/2567
คุณสมบัติ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ครูผู้สอนรายวิชาที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจ ที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ต่ำกว่าหรือเทียบเท่าระดับ B2 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1หลักสูตรรับรองโดย สอศ. (รูปแบบปกติ) 24/05/2567 - 26/05/2567 สสอ.9092 ประกาศผล
671008025 การนำเสนอ Dashboard รูปแบบ Data Visualization ด้วย Google Looker Studio
รับสมัครช่วงวันที่ 03/05/2567 - 10/05/2567
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
1. ครูผู้สอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ภาครัฐ)
2. มีความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์
3. นำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมาเอง
4. จะพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาละไม่เกิน 2 คน
5. รายละเอียดโครงการ https://bit.ly/bpcdlooker67
1หลักสูตรรับรองโดย สอศ. (รูปแบบปกติ) 11/06/2567 - 13/06/2567 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ถนนรามอินทรา กรุงเทพมหานคร ยืนยันเข้าอบรม https://bit.ly/cflooker67 4049 ประกาศผล
หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า (ทั้งหมด 11 รายการ)Prev[1]2Next v