ค้นหาหลักสูตร
v
v
v
v
ค้นหา

หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า (ทั้งหมด 12 รายการ)Prev[1]2Next v
รหัสหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร 
รุ่นที่ 
ประเภท 
วันเดือนปีที่จัดอบรม 
สถานที่จัดอบรม 
จำนวน
ที่รับ
 
จำนวน
ผู้สมัคร
 
# 
671004002 การประยุกต์ใช้ระบบสื่อสารไร้สายแบบเครือข่ายการเชื่อมต่อระยะไกล (LoRa) ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า
รับสมัครช่วงวันที่ 02/05/2567 - 20/05/2567
คุณสมบัติ
ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์สอนในสาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี
1หลักสูตรรับรองโดย สอศ. (รูปแบบปกติ) 17/06/2567 - 19/06/2567 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ถนนรามอินทรา กรุงเทพมหานคร3046 ประกาศผล
671004009 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์แบบฝังตัวบนพีแอลชีสำหรับงานอุตสาหกรรมอัจฉริยะ
รับสมัครช่วงวันที่ 17/05/2567 - 28/05/2567
คุณสมบัติ
ครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 40 คน มีคุณสมบัติ ดังนี้
1.เป็นครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่มีชั่วโมงสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเรื่องระบบควบคุมอัตโนมัติหรือโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์
2.เป็นผู้ที่มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานดี
1หลักสูตรรับรองโดย สอศ. (รูปแบบปกติ) 04/06/2567 - 07/06/2567 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ถนนรามอินทรา กรุงเทพมหานคร/สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และบริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จำกัด ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี4015 สมัคร
671006014 การเขียน PLC Mitsubishi ด้วยโปรแกรม GX Works 2 สำหรับงานด้านสมาร์ทฟาร์ม
รับสมัครช่วงวันที่ 25/04/2567 - 23/05/2567
คุณสมบัติ
1. ครูสาขาเกษตรกรรมและประมงหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
1หลักสูตรรับรองโดย สอศ. (รูปแบบปกติ) 13/06/2567 - 15/06/2567 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ถนนรามอินทรา กรุงเทพมหานคร3024 สมัคร
671006015 การควบคุมระบบ IoT ในงานสมาร์ทฟาร์มด้วย HMI (Human Machine Interface)
รับสมัครช่วงวันที่ 08/05/2567 - 31/05/2567
คุณสมบัติ
1. ครูสาขาเกษตรกรรมและประมงหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
1หลักสูตรรับรองโดย สอศ. (รูปแบบปกติ) 27/06/2567 - 29/06/2567 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ถนนรามอินทรา กรุงเทพมหานคร3035 สมัคร
671004003 การออกแบบและสร้างชุดควบคุมระบบอัตโนมัติ แบบ PID Control ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
รับสมัครช่วงวันที่ 02/05/2567 - 22/05/2567
คุณสมบัติ
ให้กับครูผู้สอนที่มีประสบการณ์สอนในสาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี
1หลักสูตรรับรองโดย สอศ. (รูปแบบปกติ) 20/06/2567 - 22/06/2567 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ถนนรามอินทรา กรุงเทพมหานคร3056 ประกาศผล
671005012 การพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารและการจัดการธุรกิจอาหารในยุคดิจิทัล
รับสมัครช่วงวันที่ 01/04/2567 - 25/04/2567
คุณสมบัติ
เป็นครูผู้สอนในประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร และสาขางานที่เกี่ยวข้อง
1หลักสูตรรับรองโดย สอศ. (รูปแบบปกติ) 22/05/2567 - 24/05/2567 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ถนนรามอินทรา กรุงเทพมหานคร และบริษัท ยาคูลท์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3072 ประกาศผล
671006017 การปรับปรุงพันธุ์กุ้งด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
รับสมัครช่วงวันที่ 27/03/2567 - 10/05/2567
คุณสมบัติ
ครูผู้สอนสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1หลักสูตรรับรองโดย สอศ. (รูปแบบปกติ) 27/05/2567 - 29/05/2567 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ถนนรามอินทรา กรุงเทพฯ และสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล3026 ประกาศผล
671007022 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ระดับ B2
รับสมัครช่วงวันที่ 20/03/2567 - 02/05/2567
คุณสมบัติ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ครูผู้สอนรายวิชาที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจ ที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ต่ำกว่าหรือเทียบเท่าระดับ B2 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1หลักสูตรรับรองโดย สอศ. (รูปแบบปกติ) 24/05/2567 - 26/05/2567 สสอ.9092 ประกาศผล
671008025 การนำเสนอ Dashboard รูปแบบ Data Visualization ด้วย Google Looker Studio
รับสมัครช่วงวันที่ 03/05/2567 - 10/05/2567
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
1. ครูผู้สอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ภาครัฐ)
2. มีความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์
3. นำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมาเอง
4. จะพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาละไม่เกิน 2 คน
5. รายละเอียดโครงการ https://bit.ly/bpcdlooker67
1หลักสูตรรับรองโดย สอศ. (รูปแบบปกติ) 11/06/2567 - 13/06/2567 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ถนนรามอินทรา กรุงเทพมหานคร ยืนยันเข้าอบรม https://bit.ly/cflooker67 4049 ประกาศผล
671008026 การพัฒนาสื่อดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (AR : Augmented Reality)
รับสมัครช่วงวันที่ 03/05/2567 - 10/05/2567
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
1. ครูผู้สอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ภาครัฐ)
2. มีความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์
3. นำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมาเอง และ Smartphone หรือ tablet ที่มีกล้องมาเอง (ทั้งสองอย่าง)
4. จะพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาละไม่เกิน 2 คน
5. รายละเอียดโครงการ https://bit.ly/bpcdar67
1หลักสูตรรับรองโดย สอศ. (รูปแบบปกติ) 25/06/2567 - 27/06/2567 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ถนนรามอินทรา กรุงเทพมหานคร ยืนยันอบรม https://bit.ly/confar67 4074 ประกาศผล
หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า (ทั้งหมด 12 รายการ)Prev[1]2Next v