ค้นหาหลักสูตร
v
v
v
v
ค้นหา

หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า (ทั้งหมด 4 รายการ)Prev[1]Next v
รหัสหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร 
รุ่นที่ 
ประเภท 
วันเดือนปีที่จัดอบรม 
สถานที่จัดอบรม 
จำนวน
ที่รับ
 
จำนวน
ผู้สมัคร
 
# 
671004004 Machine Learning บนแพลตฟอร์ม Raspberry Pi
รับสมัครช่วงวันที่ 24/05/2567 - 14/06/2567
คุณสมบัติ
ครูผู้สอนในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และหรือสาขาวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง, ทำหน้าที่สอนด้านระบบสมองกลฝังตัว หรือมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 30 คน
1หลักสูตรรับรองโดย สอศ. (รูปแบบปกติ) 28/06/2567 - 30/06/2567 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา3039 ประกาศผล
671004003 การออกแบบและสร้างชุดควบคุมระบบอัตโนมัติ แบบ PID Control ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
รับสมัครช่วงวันที่ 02/05/2567 - 22/05/2567
คุณสมบัติ
ให้กับครูผู้สอนที่มีประสบการณ์สอนในสาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี
1หลักสูตรรับรองโดย สอศ. (รูปแบบปกติ) 20/06/2567 - 22/06/2567 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ถนนรามอินทรา กรุงเทพมหานคร3054 ประกาศผล
671006015 การควบคุมระบบ IoT ในงานสมาร์ทฟาร์มด้วย HMI (Human Machine Interface)
รับสมัครช่วงวันที่ 08/05/2567 - 31/05/2567
คุณสมบัติ
1. ครูสาขาเกษตรกรรมและประมงหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
1หลักสูตรรับรองโดย สอศ. (รูปแบบปกติ) 27/06/2567 - 29/06/2567 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ถนนรามอินทรา กรุงเทพมหานคร3037 ประกาศผล
671008026 การพัฒนาสื่อดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (AR : Augmented Reality)
รับสมัครช่วงวันที่ 03/05/2567 - 10/05/2567
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
1. ครูผู้สอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ภาครัฐ)
2. มีความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์
3. นำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมาเอง และ Smartphone หรือ tablet ที่มีกล้องมาเอง (ทั้งสองอย่าง)
4. จะพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาละไม่เกิน 2 คน
5. รายละเอียดโครงการ https://bit.ly/bpcdar67
1หลักสูตรรับรองโดย สอศ. (รูปแบบปกติ) 25/06/2567 - 27/06/2567 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ถนนรามอินทรา กรุงเทพมหานคร ยืนยันอบรม https://bit.ly/confar67 4075 ประกาศผล
หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า (ทั้งหมด 4 รายการ)Prev[1]Next v