Entrepreneurship in Organization รุ่นที่ 2

หลักสูตรทั่วไป (รูปแบบออนไลน์) - บทเรียนออนไลน์ บูรณาการสาระ ระดับพื้นฐาน · 1h จำนวนที่รับ: 1000 เปิดอบรมตั้งแต่วันที่ 01/06/2567 - 30/06/2567 มีผู้เข้าอบรม: 157
เรียนรู้แนวคิด แรงขับเคลื่อนแบบผู้ประกอบการ ที่สามารถประยุกต์ใช้กับการทำงานเพื่อพัฒนาตัวเองและสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กร
ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาที่สนใจ

* กลุ่มงานหลักเกณฑ์และฐานสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

ผู้ดูแลหลักสูตร

อีเมล์ / Contact: https://shorturl.asia/RCQtp

เบอร์ติดต่อ: 025093654 #1210-1212