Design Thinking รุ่นที่ 1

หลักสูตรทั่วไป (รูปแบบออนไลน์) - บทเรียนออนไลน์ บูรณาการสาระ ระดับพื้นฐาน · 1h จำนวนที่รับ: 5000 เปิดอบรมตั้งแต่วันที่ 01/04/2567 - 30/04/2567 มีผู้เข้าอบรม: 771
กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนานวัตกรรม ทักษะสำคัญของการเริ่มต้นพัฒนานวัตกรรมคือ Design Thinking ซึ่งมี 5 ขั้นตอนที่าำคัญ ได้แก่ Empathize, Define, Idea, Prototype, and Test
ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาที่สนใจ

* กลุ่มงานหลักเกณฑ์และฐานสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

ผู้ดูแลหลักสูตร

อีเมล์ / Contact: https://shorturl.asia/RCQtp

เบอร์ติดต่อ: 025093654 #1210-1212