การประยุกต์โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและการพัฒนาการเรียนการสอนสถิติเบื้องต้น รุ่นที่ 1

หลักสูตรทั่วไป (รูปแบบออนไลน์) - บทเรียนออนไลน์ บูรณาการสาระ ระดับพื้นฐาน · 10h จำนวนที่รับ: 1000 เปิดอบรมตั้งแต่วันที่ 01/08/2566 - 31/08/2566 มีผู้เข้าอบรม: 948
Microsoft Excel เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปช่วยให้การรวบรวมและเตรียมข้อมูลเพื่อประมวลผลโดยใช้สถิติพื้นฐานจนถึงสถิติที่ซับซ้อน รวมทั้งเป็นเครื่องมือช่วยวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัย เนื่องจากมีความถูกต้องแม่นยำ รวดเร็ว และน่าเชื่อถือมากกว่าการคำนวณด้วยมือ
ครูผู้สอน และผู้ที่สนใจ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นาย วนากร ถาวร

ผู้ดูแลหลักสูตร

อีเมล์: wanakon@bpcd.vec.go.th

เบอร์ติดต่อ: 095-619-1463