ภาษาจีนพื้นฐาน รุ่นที่ 1

หลักสูตรทั่วไป (รูปแบบออนไลน์) - บทเรียนออนไลน์ ภาษาจีน ระดับพื้นฐาน · 15h จำนวนที่รับ: 1000 เปิดอบรมตั้งแต่วันที่ 01/08/2566 - 31/08/2566 มีผู้เข้าอบรม: 683

สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ได้จัดทำหลักสูตรภาษาจีนพื้นฐานออนไลน์ผ่านระบบ E - Learning  (บทเรียนสำเร็จรูป) ระดับ HSK1  เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการพัฒนาตนเองด้านภาษาจีน เป็นการเพิ่มความรู้ และทักษะการสื่อสารภาษาจีน ให้เป็นภาษาที่สาม และสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน  โดยหลักสูตรมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในภาษาจีน 2) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฟัง พูด อ่าน เขียน สื่อสาร และสนทนาภาษาจีนได้ 3) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสอบวัดระดับภาษาจีน HSK1  HSK2  HSK3 ผ่านตามลำดับ

ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาและผู้ที่สนใจ

นาง เจนจิรา เรียกประดิษฐ์

ผู้ดูแลหลักสูตร

อีเมล์: jane_r12@hotmail.com

เบอร์ติดต่อ: 086-357-7930