การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลออนไลน์ (Cyber Security) รุ่นที่ 1

หลักสูตรทั่วไป (รูปแบบออนไลน์) - บทเรียนออนไลน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน · 3h จำนวนที่รับ: ไม่จำกัดจำนวน เปิดอบรมตั้งแต่วันที่ 27/03/2566 - 28/04/2566 มีผู้เข้าอบรม: 1723

เรียนรู้เรื่องความเสี่ยงหรือภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ที่ต้องเผชิญในยุคดิจิทัล เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ และความตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และความปลอดภัยในองค์กรจากภัยคุกคาม และทราบขั้นตอนการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเมื่อเผชิญกับภัยในโลกออนไลน์

 • แบบทดสอบ Pre-Test
  จำนวน 10 ข้อ

 • หน่วยที่ 1: นำเข้าสู่บทเรียน,ความปลอดภัยสารสนเทศ (CIA TRIAD)
  แบบทดสอบ Pre-Test
  จำนวน 10 ข้อ
  นำเข้าสู่บทเรียน
  หน่วยที่ 1. ความปลอดภัยสารสนเทศ (CIA TRIAD)
  เอกสารประกอบการเรียน หน่วยที่ 1
  แบบทดสอบ Post-Test
  จำนวน 10 ข้อ

 • หน่วยที่ 2: ประเภทของภัยคุกคาม (Threat)
  แบบทดสอบ Pre-Test
  จำนวน 10 ข้อ
  หน่วยที่ 2.1 Malware,Comruter virus
  หน่วยที่ 2.2 Computer Worm,Adware,Spyware
  หน่วยที่ 2.3 Trojan,Backdoor
  หน่วยที่ 2.4 Rootkit
  หน่วยที่ 2.5 DDOS,BOTNET,Logic Bombs,Ransomware
  หน่วยที่ 2.6 แนวทางในการป้องกัน
  เอกสารประกอบการเรียนหน่วยที่ 2
  แบบทดสอบ Post-Test
  จำนวน 10 ข้อ

 • หน่วยที่ 3: ความปลอดภัยดิจิทัล
  แบบทดสอบ Pre-Test
  จำนวน 10 ข้อ
  หน่วยที่ 3.1 Cyber Scurity
  หน่วยที่ 3.2 Cyber Bully
  หน่วยที่ 3.3 กฎหมายคอมพิวเตอร์
  เอกสารประกอบการเรียนหน่วยที่ 3
  แบบทดสอบ Post-Test
  จำนวน 10 ข้อ

 • หน่วยที่ 4: การโจมตีด้วย Social Engineering
  แบบทดสอบ Pre-Test
  จำนวน 10 ข้อ
  หน่วยที่ 4.1 Social Engineering
  หน่วยที่ 4.2 Social Engineering(ต่อ)
  เอกสารประกอบการเรียนหน่วยที่ 4
  แบบทดสอบ Post-Test
  จำนวน 10 ข้อ

 • หน่วยที่ 5: ดิจิทัลคอมเมิร์ช
  แบบทดสอบ Pre-Test
  จำนวน 10 ข้อ
  หน่วยที่ 5.1 Digital Commerce
  หน่วยที่ 5.2 Digital Commerce ( ต่อ )
  หน่วยที่ 5.3 ขั้นตอนการซื้อสินค้าในดิจิทัลคอมเมิร์ซ
  หน่วยที่ 5.4 พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล ซื้อขายอย่างไรไม่ให้ถูกโกง
  เอกสารประกอบการเรียนหน่วยที่ 5
  แบบทดสอบ Post-Test
  จำนวน 10 ข้อ

 • หน่วยที่ 6: ความเสี่ยงด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  แบบทดสอบ Pre-Test
  จำนวน 10 ข้อ
  หน่วยที่ 6.1 ความเสี่ยงด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  หน่วยที่ 6.2 โรคคอมพิวเตอร์วิชันซินโดรม
  หน่วยที่ 6.3 โรคออฟฟิศซินโดรม
  หน่วยที่ 6.4 โรคภาวะเสพติดดิจิทัล
  หน่วยที่ 6.5 โรคโนโมโฟเบีย
  หน่วยที่ 6.6 ผลกระทบเชิงลบอื่น ๆ จากการใช้งานดิจิทัล
  เอกสารประกอบการเรียนหน่วยที่ 6
  แบบทดสอบ Post-Test
  จำนวน 10 ข้อ
 • แบบทดสอบ Post-Test
  จำนวน 10 ข้อ
ครูผู้สอน และบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาว ธณัทอร วรรณจรูญ

ผู้ดูแลหลักสูตร

อีเมล์: thanatton@bpcd.vec.go.th

เบอร์ติดต่อ: 0653562364