การใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน รุ่นที่ 1

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน เปิดอบรมตั้งแต่วันที่ 27/03/2566 - 28/04/2566
สื่อสารดิจิทัลเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ในปัจจุบันจึงจำเป็นที่ต้องรู้วิธีการสื่อสาร เลือกใช้แพลตฟอร์ม การใช้คำพูดหรือภาษาที่เราจะสื่อสารออกไป รวมถึงการตัดสินใจในการโต้ตอบ ถือเป็นทักษะที่จะส่งผลต่อการทำงานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพในองค์กร
ครูผู้สอน และบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาว ธณัทอร วรรณจรูญ

ผู้ดูแลหลักสูตร

อีเมล์: thanatton@bpcd.vec.go.th

เบอร์ติดต่อ: 0653562364