การใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน รุ่นที่ 1

หลักสูตรทั่วไป (รูปแบบออนไลน์) - บทเรียนออนไลน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน · 3h จำนวนที่รับ: ไม่จำกัดจำนวน เปิดอบรมตั้งแต่วันที่ 27/03/2566 - 28/04/2566 มีผู้เข้าอบรม: 1929
สื่อสารดิจิทัลเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ในปัจจุบันจึงจำเป็นที่ต้องรู้วิธีการสื่อสาร เลือกใช้แพลตฟอร์ม การใช้คำพูดหรือภาษาที่เราจะสื่อสารออกไป รวมถึงการตัดสินใจในการโต้ตอบ ถือเป็นทักษะที่จะส่งผลต่อการทำงานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพในองค์กร
ครูผู้สอน และบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาว ธณัทอร วรรณจรูญ

ผู้ดูแลหลักสูตร

อีเมล์: thanatton@bpcd.vec.go.th

เบอร์ติดต่อ: 0653562364