ครูนิเทศก์ รุ่นที่ 3

หลักสูตรทั่วไป (รูปแบบออนไลน์) - บทเรียนออนไลน์ บูรณาการสาระ - วิธีการสอน ระดับพื้นฐาน · 21h จำนวนที่รับ: 3000 เปิดอบรมตั้งแต่วันที่ 01/07/2567 - 31/07/2567 มีผู้เข้าอบรม: 2115

หลักสูตรอบรมครูนิเทศก์ นี้ จัดทำโดย ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี ร่วมกับสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา


มีวัตถุประสงค์อบรมครูนิเทศก์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ประสบการณ์ ตลอดจนเข้าใจบทบาทในการเป็น "ครูนิเทศก์" ที่จะออกนิเทศนักเรียน นักศึกษาทั้งระบบปกติ และระบบทวิภาคีในสถานประกอบการ รวมทั้งเป็นการพัฒนาครูนิเทศก์ตามประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. 2563 ที่กำหนดให้ครูนิเทศก์ ต้องผ่านการอบรมการนิเทศการฝึกอาชีพจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมาย


หลักสูตรอบรมครูนิเทศก์ ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ จำนวน 3 หน่วย ได้แก่

หน่วยที่ 1 ความรู้และเจตคติเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

1.1 แนวคิดและหลักการการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
1.2 ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
1.3 ความสําคัญของแผนการเรียนและแผนการฝึกอาชีพที่มีผลต่อการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

หน่วยที่ 2 การนิเทศ การวัดผลและประเมินผลการฝึกอาชีพ

2.1 กระบวนการนิเทศการฝึกอาชีพ
2.2 การวัดและประเมินผลการฝึกอาชีพ

น่วยที่ 3 ทักษะการสื่อสารเพื่อการนิเทศ

3.1 เทคนิคการสื่อสารเพื่อการนิเทศ
3.2 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการนิเทศ


 ติดตาม ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี ได้ที่
💠 Facebook FanPage : https://www.facebook.com/dvecovec
ครูอาชีวศึกษาที่สนใจ

* กลุ่มงานหลักเกณฑ์และฐานสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

ผู้ดูแลหลักสูตร

อีเมล์ / Contact: https://shorturl.asia/RCQtp

เบอร์ติดต่อ: 025093654 #1210-1212