การสร้างคนด้วยการศึกษา โดยการเรียนรู้ตามหลักศาสตร์พระราชา รุ่นที่ 1

หลักสูตรทั่วไป (รูปแบบออนไลน์) - บทเรียนออนไลน์ บูรณาการสาระ - การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับพื้นฐาน · 15h จำนวนที่รับ: 1500 เปิดอบรมตั้งแต่วันที่ 01/12/2566 - 31/12/2566 มีผู้เข้าอบรม: เต็มจำนวนแล้ว

ปลุกจิตสำนึกในความเป็นคนไทยของทุกคน ให้หันมาร่วมมือซึ่งกันและกัน ช่วยกันพิทักษ์รักษา ปกป้องหวงแหน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักษาแผ่นดินไทยสู่ความเป็นปึกแผ่น และสร้างความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาทักษะ โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การดำเนินชีวิตในยุค New Normal เพื่อให้ทุกคนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง แก้ปัญหาในวิกฤติต่างๆ อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข ยั่งยืน และมั่นคง 

 
ครูผู้สอนรายวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยและรายวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่สนใจ

นางสาว วราภรณ์ บุญอ้อย

ผู้ดูแลหลักสูตร

อีเมล์: waraporn@bpcd.vec.go.th

เบอร์ติดต่อ: 085-701-1511